สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,564.53663.0074.1 %5.0418.32128.6569.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,598.405,206.6939.4 %5.0125.1649.5360.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.889,263.1552.7 %5.071.29169.58-137.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,069.311,174.0061.8 %5.0627.49185.2570.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,265.372,342.0028.3 %5.0691.7246.2893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,925.884,672.2657.2 %5.02,433.99456.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,781.23308.0091.9 %5.0158.8062.0860.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,391.511,145.0078.8 %5.0266.7858.4278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,989.05655.0083.6 %5.0237.473,043.11-1,181.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,032.03648.0083.9 %5.0334.4377.0477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,817.12400.0089.5 %5.0236.0556.3776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,960.35360.0090.9 %5.0253.0199.4860.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,812.87336.0091.2 %5.0314.7477.0475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา5,005.12225.0095.5 %5.0282.8557.0979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,800.35478.0087.4 %5.0317.3668.0778.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,112.125,097.8054.1 %5.0770.76326.8057.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,453.053,911.3112.2 %5.01,178.95217.5581.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,956.502,125.0028.1 %5.0570.4487.6384.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,153.761,777.0057.2 %5.01,121.89861.0423.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,162.891,066.0074.4 %5.0628.18301.1552.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,343.041,487.0055.5 %5.0741.58163.0078.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,206.291,899.0054.9 %5.01,161.50791.8131.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,816.722,985.00-64.3 %0.0464.85277.4040.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง4,887.062,845.5041.8 %5.01,331.06546.2559.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,490.581,740.2250.1 %5.0779.61336.5956.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,182.548,736.82-41.3 %0.01,464.19130.1591.1 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง55,522.5653,460.003.7 %1.5454.71210.4053.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,633.903,188.0012.3 %5.0855.68324.1962.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,548.973,826.3341.6 %5.04,666.75103.1497.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,071.893,777.0025.5 %5.078.0669.0611.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,517.82893.0074.6 %5.0893.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,026.51987.0067.4 %5.0608.47126.4179.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,522.883,511.000.3 %0.5798.62317.3060.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,570.0823,745.00-326.3 %0.04,221.131,755.5058.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,437.652,995.0032.5 %5.01,350.09139.1389.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,442.531,592.0070.7 %5.0779.61113.1585.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,771.3314,191.06-45.2 %0.01,578.97108.3093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,116.812,042.0050.4 %5.01,064.84337.2568.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,922.623,485.0011.2 %5.0912.73246.0573.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,568.381,901.0046.7 %5.0836.65152.0081.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,088.542,334.0042.9 %5.0834.37307.0063.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,068.163,949.00-28.7 %0.0589.450.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง12,053.229,505.0021.1 %5.0972.17168.1582.7 %5.0
รจจ.ตรัง 142,056.4851,826.0163.5 %5.0979.081,054.68-7.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,931.96757.0074.2 %5.0551.42244.1555.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,084.172,437.0040.3 %5.01,007.81379.6362.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,115.691,005.0067.7 %5.0646.50190.0070.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,481.694,792.00-6.9 %0.01,045.82186.2082.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,291.681,528.0053.6 %5.0450.23114.9574.5 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,503.744,856.96-7.8 %0.0760.580.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,998.202,295.0079.1 %5.0728.6795.0087.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 17,647.058,135.32-6.4 %0.01,225.95266.0078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 230,107.679,707.1367.8 %5.01,355.82371.2972.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่7,084.1410,110.44-42.7 %0.02,374.17450.1781.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,582.203,671.3644.2 %5.0155.86198.55-27.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,740.7737,622.0049.7 %5.01,317.61191.9085.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง11,570.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0484.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,779.1816,642.796.4 %3.0667.37259.5061.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง10,174.059,224.889.3 %4.5570.9598.1082.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ10,544.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ384.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,451.407,800.0049.5 %5.0618.910.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด57,201.4817,264.0069.8 %5.0758.60126.4183.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,806.9515,467.00-57.7 %0.01,773.59698.1060.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,732.3626,323.9926.3 %5.0708.37121.3382.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,074.862,348.0042.4 %5.0874.68355.3059.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,811.72637.0077.3 %5.0475.36141.2270.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง27,676.7711,219.0059.5 %5.03,634.825,247.01-44.4 %0.0
รวม 755,560 442,598 41.42 % 61,161 23,944 60.85 %