สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,563.381,055.0058.8 %5.0371.0967.7281.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,179.121,808.2980.3 %5.062.7197.94-56.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง4,319.255,176.60-19.8 %0.0748.99142.5081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,720.081,462.0060.7 %5.0618.3447.8792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,847.967,224.0233.4 %5.02,367.79131.4694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,702.61501.0086.5 %5.0328.4333.4589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,908.63495.0087.3 %5.0243.8522.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,788.91364.0090.4 %5.0228.5545.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมดไม่ครบ458.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,865.74243.0093.7 %5.0383.9664.3483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,772.86108.0097.1 %5.0282.4638.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,761.36319.0091.5 %5.0126.8225.7879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,768.55408.0089.2 %5.0166.1049.0570.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,623.475,473.73-18.4 %0.0886.47335.3562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,471.23797.0067.7 %5.0400.49335.3516.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,942.332,769.0053.4 %5.0999.6097.8590.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,004.792,054.0031.6 %5.0446.86305.7131.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,452.691,547.0065.3 %5.0694.36272.8260.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,623.212,407.0033.6 %5.0846.51888.25-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,961.172,386.00-21.7 %0.0466.14321.2431.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,958.803,826.0022.8 %5.01,359.92513.2362.3 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,647.059,125.2733.1 %5.01,245.85174.3886.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,396.943,784.31-11.4 %0.0675.40180.5073.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,840.781,400.0023.9 %5.045.5482.42-81.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,745.26558.0079.7 %5.0447.1656.1987.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,163.031,243.0060.7 %5.0504.21391.4022.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,181.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ356.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง20,389.7332,465.62-59.2 %0.01,169.781,626.44-39.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,799.613,061.0036.2 %5.01,436.69518.2363.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,129.091,927.0053.3 %5.0618.68167.7972.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,467.808,895.11-62.7 %0.01,226.81177.0885.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,009.43667.0083.4 %5.0884.4485.5090.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,558.104,176.00-17.4 %0.0770.45545.9329.1 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,867.384,668.00-20.7 %0.0563.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,579.031,962.0057.2 %5.0922.57259.0871.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,032.853,713.1038.5 %5.0751.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,040.481,832.0083.4 %5.02,843.38237.6791.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ32,900.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ401.23ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 6,097.1412,612.22-106.9 %0.0377.32628.65-66.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,991.90924.6069.1 %5.0651.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,430.614,786.45-8.0 %0.0998.6460.4593.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,593.80612.0083.0 %5.0751.42292.4761.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 212,034.339,137.7724.1 %5.01,176.56218.5081.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 118,325.569,589.1147.7 %5.01,074.23216.8579.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,053.273,901.4986.6 %5.0318.53125.6360.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง41,552.2443,632.00-5.0 %0.0836.00372.5055.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,043.2611,657.0056.9 %5.0699.46100.9485.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง168,139.0612,271.6092.7 %5.03,376.00636.5081.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,295.385,493.5861.6 %5.0556.60193.8065.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,517.09260.4297.7 %5.0492.91109.8677.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,281.329,936.0071.0 %5.0522.82252.8951.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,617.7618,360.00-72.9 %0.01,795.561,066.6540.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,332.752,282.4031.5 %5.0668.293.0399.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,841.291,036.0063.5 %5.0481.7941.2191.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง21,030.6219,563.007.0 %3.55,292.441,833.2865.4 %5.0
รวม 592,080 285,957 51.70 % 44,239 14,492 67.24 %