สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,721.32320.0088.2 %5.0350.28104.5070.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,238.056,803.9052.2 %5.078.7332.2859.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,296.445,818.08-76.5 %0.0559.45114.7679.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,356.761,305.0061.1 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,978.767,902.6065.6 %5.02,556.1592.1596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,753.84489.0089.7 %5.0154.1526.6082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,857.9370.0098.2 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,566.61265.0094.2 %5.0169.347.1595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,027.40212.0094.7 %5.0198.0466.5066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,935.28359.0090.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,809.68199.0094.8 %5.0149.6854.1563.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,850.50152.0096.1 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,859.5589.0097.7 %5.0190.5338.9579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง969.2212.0098.8 %5.0195.9962.7068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,769.6768.0098.2 %5.0233.41165.3029.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,109.47105.0097.4 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,779.35115.0097.0 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี4,044.205,133.40-26.9 %0.0570.51157.7072.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,460.091,237.0077.3 %5.0749.63376.2049.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,990.06647.0078.4 %5.0411.44128.2568.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,496.861,416.0068.5 %5.01,053.88966.158.3 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,243.831,321.0059.3 %5.0559.47225.1559.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,377.45586.0082.6 %5.0578.48432.2525.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,135.661,628.0060.6 %5.0787.64421.1546.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,648.602,444.1733.0 %5.0558.95296.4047.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,150.042,863.7244.4 %5.01,301.09668.8048.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,482.482,086.6240.1 %5.0654.53289.3855.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,189.685,784.9956.1 %5.01,282.08301.5176.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,044.043,079.2023.9 %5.0882.7231.7596.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,887.98748.0060.4 %5.038.8574.99-93.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,802.961,240.0067.4 %5.0787.6657.0092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,051.00852.0072.1 %5.0483.41206.1557.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,738.573,643.9236.5 %5.0730.61345.9552.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,119.51884.0087.6 %5.01,890.591,529.5519.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,853.383,450.0056.1 %5.01,377.1498.8092.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,954.07490.0090.1 %5.0863.72244.1671.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,849.804,512.9749.0 %5.01,890.5985.5095.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,060.901,896.0082.9 %5.0540.44282.1547.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี2,973.131,880.0036.8 %5.0616.52380.0038.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,999.451,420.0084.2 %5.0939.77117.8087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,529.471,289.0071.5 %5.0827.88270.5867.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,024.372,149.1028.9 %5.0445.3739.7991.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี19,853.209,588.0151.7 %5.0450.5250.3588.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี64,426.8260,854.995.5 %2.5872.311,023.55-17.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,386.232,135.0037.0 %5.0616.50195.0168.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,601.952,501.8645.6 %5.0920.77178.7680.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,598.901,232.1065.8 %5.0654.53119.7081.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,116.857,810.3540.5 %5.01,263.06148.2088.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,243.96591.0086.1 %5.0920.77563.3538.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,363.5257,035.00-1,207.1 %0.0939.79169.5582.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,584.301,858.6475.5 %5.01,047.29274.7073.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 313,810.565,163.0062.6 %5.0720.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 113,070.398,295.1536.5 %5.0721.5794.7586.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 220,148.797,338.4263.6 %5.0850.97117.8086.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,763.991,651.1271.4 %5.068.36228.00-233.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี27,939.809,984.0064.3 %5.0577.10215.8562.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี84,410.6113,921.0083.5 %5.0696.22553.8520.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี67,384.8814,764.9978.1 %5.0593.2652.2591.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี14,041.839,102.0035.2 %5.0400.60104.2574.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,191.077,110.0160.9 %5.0587.641,746.25-197.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,179.3212,744.0086.6 %5.0625.10507.7918.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,036.0515,866.31-21.7 %0.01,469.261,695.11-15.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,245.322,358.2127.3 %5.0559.450.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,764.53217.0092.2 %5.0369.29296.4719.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,139.1211,844.0074.9 %5.06,935.002,854.2558.8 %5.0
รวม 774,289 340,933 55.97 % 49,448 20,563 58.41 %