สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา739.28195.0073.6 %5.0482.6363.3486.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา69,847.3233,906.3751.5 %5.01,044.04381.3063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,866.355,402.4076.4 %5.0403.9573.0781.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)58,544.149,359.7984.0 %5.01,003.98277.0172.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,020.392,106.0030.3 %5.0596.7373.7287.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,121.74480.0084.6 %5.0470.3541.4691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,058.7011,435.7250.4 %5.01,548.5858.2596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,771.79605.0084.0 %5.0172.9295.0045.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,779.15586.0084.5 %5.0201.3595.0052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,740.54235.0093.7 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,736.92502.0086.6 %5.0258.15114.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,704.63225.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,944.71522.0086.8 %5.0262.3076.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6076.0084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,947.256,677.5925.4 %5.0941.32340.7063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,195.223,279.81-2.6 %0.0610.14454.1025.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0319.1346.5585.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,070.641,343.0073.5 %5.01,507.39298.3080.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,896.961,286.0055.6 %5.0462.22453.152.0 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,774.64571.0079.4 %5.0558.70224.6059.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,474.273,079.0031.2 %5.0997.171,643.50-64.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,530.226,126.006.2 %3.01,456.91105.3092.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,678.833,210.9631.4 %5.01,262.29347.7072.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,204.562,442.0023.8 %5.0653.7873.2488.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,575.2110,308.1424.1 %5.01,376.39144.2989.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,139.142,604.0037.1 %5.01,034.10129.8187.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39113.09-124.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,512.58531.0078.9 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,907.87801.0072.5 %5.0577.71493.8414.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา2,937.873,338.00-13.6 %0.0577.71162.4571.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,828.1913,753.60-184.9 %0.01,319.34733.2044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,217.583,447.0069.3 %5.02,555.38527.0579.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,750.101,164.0069.0 %5.0881.974,085.00-363.2 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,195.496,994.14-34.6 %0.01,189.1347.6896.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,027.45901.0091.8 %5.0672.79184.6472.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,627.283,476.964.1 %2.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,139.691,981.0052.1 %5.0767.9225.8196.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,120.282,499.9039.3 %5.0939.02241.6974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,783.672,867.84-3.0 %0.0501.6548.1690.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,078.312,536.0072.1 %5.0518.34340.2334.4 %5.0
รจก.ยะลา 44,590.5655,229.94-23.9 %0.0938.83191.0079.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,302.925,178.00-56.8 %0.0615.75209.0066.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,544.551,880.0047.0 %5.0599.90163.8272.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,011.712,082.0030.9 %5.0459.2357.9587.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,342.435,917.43-36.3 %0.01,015.08161.6084.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,244.111,362.0067.9 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,569.9518,578.79-306.5 %0.01,072.13572.0846.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,111.113,444.3469.0 %5.0428.302.9799.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 143,207.0218,055.4558.2 %5.01,001.09111.8688.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 217,634.408,736.8050.5 %5.01,139.25287.3574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต310,213.962,490.0075.6 %5.01,656.8338.8397.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 290,513.542,733.0497.0 %5.0444.7264.6085.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา64,321.450.15100.0 %5.01,286.20279.3078.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา6,403.599,766.00-52.5 %0.0476.281,007.00-111.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,690.9310,981.0144.2 %5.0613.47226.9063.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน42,285.898,460.0080.0 %5.0649.55210.0067.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง37,786.679,276.0075.5 %5.0963.7947.5095.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา16,498.3322,026.00-33.5 %0.02,455.721,610.3534.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา35,098.1742,915.41-22.3 %0.0946.24309.4067.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,778.973,685.002.5 %1.0691.818,934.28-1,191.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,622.61182.0093.1 %5.0463.62120.6574.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา84,810.2619,817.0076.6 %5.020,115.228,314.7058.7 %5.0
รวม 885,072 403,576 54.40 % 69,482 36,234 47.85 %