สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,577.871,170.0054.6 %5.0443.21261.1841.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,616.0122,284.91-91.8 %0.066.19109.08-64.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,834.957,642.0051.7 %5.098.1365.5033.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,558.685,290.23-48.7 %0.0519.2897.8581.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,121.841,274.0059.2 %5.0350.4238.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,375.0810,266.001.1 %0.52,611.03248.9090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,815.98505.0086.8 %5.0205.65103.9549.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,770.53159.0095.8 %5.0181.4197.6846.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,442.2113.0099.6 %5.0160.3864.2459.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,588.35162.0096.5 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,982.77290.0092.7 %5.0286.0491.1268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,780.65450.0088.1 %5.0313.1686.7972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,798.93306.0091.9 %5.0343.740.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,763.9524.0099.4 %5.0342.5535.2889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,912.39847.0078.4 %5.0406.6332.3992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,042.38179.0094.1 %5.0252.0074.1870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ973.3613.0098.7 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,938.77220.0094.4 %5.0187.7184.4455.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,403.8720,759.46-120.8 %0.01,272.82229.1682.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ6,593.9514,964.61-126.9 %0.0777.141.8599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,091.176,362.25-105.8 %0.0557.30195.7064.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,754.171,326.0051.9 %5.0440.77195.7055.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,683.06925.0065.5 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,731.851.00100.0 %5.0314.20115.9063.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,913.731,393.2052.2 %5.0519.22100.7780.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,336.01877.0073.7 %5.0709.43209.6570.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,137.962,631.40-23.1 %0.0512.86288.5543.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,298.892,068.0051.9 %5.01,146.81487.5357.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,424.151,054.8069.2 %5.0747.46263.0764.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ12,146.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ72.01ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส47,777.0466,500.10-39.2 %0.0444.19873.84-96.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,318.78715.0078.5 %5.0747.46194.5774.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส9,968.664,467.0055.2 %5.0257.9964.1375.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,853.14565.0085.3 %5.0880.5828.3996.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,052.28787.0074.2 %5.0595.3463.3889.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส26,825.673,018.6088.7 %5.010,388.5845.8799.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,216.1928,101.00-84.7 %0.03,504.782,756.6021.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,295.314,050.0023.5 %5.01,508.101,863.63-23.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,038.041,390.0072.4 %5.0842.56135.8183.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,026.367,658.00-52.4 %0.01,250.8552.3195.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,513.342,910.0035.5 %5.0956.64513.9546.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,237.032,105.0050.3 %5.0880.58330.8062.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส3,502.962,335.0033.3 %5.0747.46291.5361.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,753.812,168.0021.3 %5.0462.2250.5189.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,968.278,790.0026.6 %5.0529.25244.7253.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,269.712,467.5024.5 %5.0709.43146.9679.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,802.253,763.0021.6 %5.01,241.88246.1980.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,348.462,020.0039.7 %5.0709.43199.5071.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,036.272,570.4257.4 %5.01,317.91314.4576.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,924.072,288.0053.5 %5.01,355.98110.1291.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,685.775,104.08-8.9 %0.0975.66408.2558.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 218,409.689,679.3947.4 %5.01,851.18186.2089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 171,580.919,060.8687.3 %5.01,200.49276.1077.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส66,338.866,659.4790.0 %5.02,563.69775.0069.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,343.852,527.00-88.0 %0.0299.79217.9627.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,686.914,962.0082.1 %5.0776.27218.9571.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก530,973.6315,867.0097.0 %5.0920.191,612.25-75.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,539.2917,365.36-38.5 %0.01,907.183,204.80-68.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,320.532,485.9125.1 %5.0690.42344.4350.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,689.992,058.0023.5 %5.0481.25261.9545.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,700.7914,645.0073.7 %5.06,591.135,973.609.4 %4.5
รวม 1,103,261 342,541 68.95 % 62,298 25,855 58.50 %