สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,890.09222.0092.3 %5.0380.94142.4962.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,947.874,993.7268.7 %5.098.07127.58-30.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,374.01416.0087.7 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,575.761.00100.0 %5.0647.170.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ17,194.1312,704.0026.1 %5.01,293.71738.7442.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,555.111.00100.0 %5.0418.9735.3191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,353.23402.0090.8 %5.0251.3137.7685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,393.24549.0087.5 %5.0393.0571.4681.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,535.70533.0088.2 %5.0411.6494.1877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,368.45787.0082.0 %5.0258.0847.1281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,303.18284.0093.4 %5.0338.9222.7993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,337.87473.0089.1 %5.0220.7644.0580.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,814.5112,774.76-44.9 %0.0875.36168.1580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,096.391.00100.0 %5.0635.180.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,124.661,014.0067.5 %5.0476.02140.8270.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,660.372,727.0025.5 %5.0856.340.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,363.291,200.0064.3 %5.0571.10703.00-23.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,056.101,187.0061.2 %5.0495.04430.8213.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,638.33730.0087.1 %5.01,407.81902.5035.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,663.131.0099.9 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,757.744,388.497.8 %3.51,084.53459.5257.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,692.251,975.0046.5 %5.0685.2031.8995.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,275.187,881.00-84.3 %0.0856.34160.1281.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,621.461,965.0045.7 %5.0666.18354.3546.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,008.501,352.0055.1 %5.0666.1864.0390.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,222.08801.0075.1 %5.0514.05286.2144.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,607.903,500.003.0 %1.5647.17180.5072.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,091.601.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,819.611.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,976.302,786.0053.4 %5.01,521.90323.0078.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,794.431.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,369.59902.0079.4 %5.0514.050.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,595.622,475.0031.2 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,080.9135,401.00-596.7 %0.0837.33634.7724.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,088.951.00100.0 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,114.601,582.0049.2 %5.0476.0247.8489.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,817.953,281.0072.2 %5.0685.20324.0552.7 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 34,200.7334,712.52-1.5 %0.0704.85576.2018.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,031.961,281.0057.8 %5.0437.99349.7320.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,020.081.00100.0 %5.0609.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,751.621.00100.0 %5.01,407.810.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,536.531.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,451.391.00100.0 %5.0970.440.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,574.193,141.7812.1 %5.0647.17192.3170.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ66,838.6314,310.0078.6 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,878.354,524.8342.6 %5.0296.75126.2557.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,087.791.00100.0 %5.01,513.090.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,858.291,737.0055.0 %5.0628.15386.2738.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,036.401,080.0064.4 %5.0437.99180.5058.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,330.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,759.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 347,446 170,086 51.05 % 38,374 9,338 75.67 %