สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี613.04753.00-22.8 %0.0180.8961.1066.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี5,039.084,588.009.0 %4.5534.9647.5091.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,408.681,168.0065.7 %5.0496.9638.4692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,614.554,783.7337.2 %5.01,561.85243.2084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,376.24936.0078.6 %5.0195.2431.3583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,153.381,239.0070.2 %5.0196.5127.5886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,134.72429.0089.6 %5.0153.5724.7083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,084.27679.0083.4 %5.0176.6356.2768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,274.46582.0086.4 %5.0154.9646.5570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,057.34409.0089.9 %5.0145.6435.1575.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,522.012,200.0037.5 %5.0558.18440.0821.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,298.052,328.0045.8 %5.0740.80358.4651.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,335.931,694.0049.2 %5.0477.94146.7869.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,942.161,045.0064.5 %5.0325.81192.8440.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,470.913,251.4027.3 %5.0798.67698.9112.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,780.233,703.31-108.0 %0.0350.00330.805.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,220.343,540.0016.1 %5.0858.23282.1267.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,938.267,520.8937.0 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,726.541,801.0051.7 %5.0630.07180.5071.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,326.921,114.0066.5 %5.0592.040.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,041.88700.0077.0 %5.0363.85173.2352.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,619.212,772.0023.4 %5.0530.57259.6051.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,964.725,640.1419.0 %5.01,105.441,724.01-56.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,199.324,703.0024.1 %5.01,428.74445.6568.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,982.882,459.0038.3 %5.0380.32157.6058.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี9,234.688,610.056.8 %3.01,771.0364.1196.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,060.081,519.0086.3 %5.0215.7083.1161.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,836.263,070.0020.0 %5.0668.10597.8610.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,517.172,244.00-47.9 %0.0582.59491.1515.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,420.771,492.50-5.0 %0.0592.04234.0760.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,394.892,943.1133.0 %5.0401.842.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,450.172,238.0035.1 %5.0515.9767.7086.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 44,741.8845,657.01-2.0 %0.0595.34734.60-23.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,043.781,353.0055.5 %5.0363.8535.5290.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,875.852,533.0034.6 %5.0630.07193.9769.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,323.741,373.0058.7 %5.0392.10106.6572.8 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,089.433,545.0113.3 %5.0687.12142.5079.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,954.883,950.1520.3 %5.0649.090.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,045.252,478.0069.2 %5.02,265.45311.9586.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,567.826,291.8780.1 %5.0841.03207.4575.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,276.817,784.6516.1 %5.0721.44127.8782.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,822.673,909.00-38.5 %0.068.3675.95-11.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี17,704.984,730.7473.3 %5.0338.55100.9470.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,467.159,672.0071.9 %5.0488.46147.7769.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี29,763.8411,077.0162.8 %5.0416.83361.9513.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,793.3321,828.13-22.7 %0.0363.951,453.75-299.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี15,918.767,380.0053.6 %5.0355.4337.5689.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,523.8815,503.00-34.5 %0.01,042.08829.5420.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,323.611,898.0042.9 %5.0463.07171.7762.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี675.30848.00-25.6 %0.0306.80219.9428.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,165.837,723.4480.3 %5.02,555.584,136.62-61.9 %0.0
รวม 430,118 241,690 43.81 % 32,487 17,051 47.52 %