สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,194.62865.0072.9 %5.0202.65154.0924.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,464.677,951.0045.0 %5.0123.9964.2948.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,625.422,959.0018.4 %5.0658.50125.8880.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,483.522,370.0032.0 %5.0601.41106.9782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,712.7010,032.00-3.3 %0.02,160.73180.0491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,100.11581.0085.8 %5.0187.00119.9535.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,898.11466.0090.5 %5.0190.8752.3172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,130.46633.0084.7 %5.0172.7367.0161.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,895.69603.0087.7 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,259.87867.0079.6 %5.0318.0147.9184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,717.41240.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,327.653,674.0015.1 %5.0830.90661.3420.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,668.08526.0080.3 %5.0354.66121.0465.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,269.271,953.0054.3 %5.0905.71193.7878.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,871.064,842.36-25.1 %0.0787.9294.0788.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1245,787.6519,858.0056.6 %5.017,542.643,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,218.582,844.0011.6 %5.0506.34400.9020.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,237.334,488.0014.3 %5.01,438.151,603.68-11.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,969.9416,237.3849.2 %5.01,526.88278.7581.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,924.935,651.1618.4 %5.01,237.6678.4893.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,981.425,016.18-153.2 %0.0429.3859.4486.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,008.763,278.0018.2 %5.01,207.35351.0770.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,221.832,719.7015.6 %5.0990.12392.7960.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,231.1016,302.18-211.6 %0.0981.77190.0080.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,239.18164.0096.1 %5.0943.66230.8175.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,984.471,558.0060.9 %5.0734.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท3,027.361,254.0058.6 %5.0430.3154.5787.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,943.323,697.906.2 %3.0734.56185.3074.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,534.624,320.0021.9 %5.01,152.91383.6966.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท14,189.043,939.0072.2 %5.01,533.24671.3556.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,280.1410,546.02-99.7 %0.01,133.9045.6196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,214.873,684.0069.8 %5.0753.58550.0527.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,805.063,534.8026.4 %5.0715.52327.0254.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,202.674,523.00-7.6 %0.0829.61298.6464.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท4,029.4113,486.67-234.7 %0.0468.3434.5992.6 %5.0
สพ.ชัยนาท11,624.05873.0092.5 %5.0544.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ชัยนาท 30,102.5737,138.74-23.4 %0.0467.22585.60-25.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,377.4614,889.04-340.8 %0.0525.38160.4769.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,692.353,454.006.5 %3.0694.99340.7451.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,293.282,526.0023.3 %5.0525.39126.3076.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,397.703,901.5011.3 %5.0905.71177.3980.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,317.442,024.0039.0 %5.0544.40114.1679.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,255.083,624.24-11.3 %0.0487.35228.5353.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท292,440.318,534.0197.1 %5.01,265.2431.9297.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท72,018.3462,430.0013.3 %5.01,294.5538.0097.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท179,493.3812,824.0092.9 %5.03,348.32397.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,598.642,194.0077.1 %5.01,648.42514.4668.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,678.391,119.5969.6 %5.0620.47441.0328.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,696.761,102.0076.5 %5.0277.48115.3858.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ5,397.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,802.53ประเมินไม่ได้0.0
รวม 872,636 322,298 63.07 % 55,650 14,438 74.06 %