สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,899.2926.0099.1 %5.0395.33120.5969.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,592.734,060.6211.6 %5.0700.92156.2577.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,196.062,025.0036.6 %5.0585.5349.8191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี21,770.0120,000.608.1 %4.04,085.82595.0585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,753.332,842.4067.5 %5.0241.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,651.491,009.0072.4 %5.0362.5420.2594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,912.181,141.0076.8 %5.0214.6537.8482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,601.661,383.0069.9 %5.0227.2722.4990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,000.32799.0080.0 %5.0267.2935.5186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,271.38876.0079.5 %5.0186.3143.4876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,253.01960.0077.4 %5.0316.8242.8486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,248.89663.0084.4 %5.0120.380.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,235.29667.0084.3 %5.0158.7256.7564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,024.49563.0086.0 %5.0191.7728.1285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,131.73193.0095.3 %5.0194.7442.4278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,201.94451.0089.3 %5.0294.6688.1670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,929.951,166.0070.3 %5.0125.1522.1082.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,244.364,294.1918.1 %5.01,214.37592.4751.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี6,056.203,540.0041.5 %5.01,098.96284.5474.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,617.902,010.0056.5 %5.0585.53311.8546.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,230.861,050.0067.5 %5.0528.51478.979.4 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,012.342,650.0034.0 %5.0832.721,053.71-26.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,137.173,329.28-55.8 %0.0414.7688.5478.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,410.433,076.0043.1 %5.01,346.131,103.1118.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,809.892,800.0026.5 %5.0775.65283.8663.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,266.5217,553.00-71.0 %0.01,365.22694.5749.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,788.029,402.773.9 %1.52,746.85251.7590.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,065.222,250.0044.7 %5.0851.73350.2658.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,531.481,847.5259.2 %5.01,421.9149.4096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,796.209,733.190.6 %0.53,775.73774.2579.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,289.798,847.50-21.4 %0.02,175.99199.5090.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,768.311,230.0074.2 %5.0464.9896.0479.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,232.732,022.4037.4 %5.0509.43231.9454.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,972.6579.0098.0 %5.0794.75579.6427.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,642.018,358.603.3 %1.51,207.251,149.754.8 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,610.952,391.3075.1 %5.01,479.25346.7576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,050.952,062.0049.1 %5.0590.47305.9048.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,392.2510,491.2115.3 %5.02,107.0044.4897.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี21,147.481,764.5291.7 %5.07,374.2494.7398.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,817.692,154.0043.6 %5.0813.69473.7341.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,586.871.00100.0 %5.0908.77486.4046.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,773.593,102.0035.0 %5.01,041.76495.8752.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,989.324,225.0015.3 %5.0718.6149.8493.1 %5.0
สพ.สระบุรี14,896.0510,512.5029.4 %5.0615.43404.0634.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี65,127.3062,773.003.6 %1.5976.85551.9543.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,328.9644.0098.1 %5.0401.38160.6060.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,287.731,815.1865.7 %5.0813.69247.0069.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,003.741,965.0050.9 %5.0699.59332.0952.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,882.157,123.17-3.5 %0.01,536.33629.7759.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,588.221,457.0068.2 %5.01,066.91148.4486.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,341.834,662.5512.7 %5.0699.59645.307.8 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 145,768.8715,443.9866.3 %5.0934.66460.8150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒43,068.1112,230.8271.6 %5.01,525.92544.1664.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,014.223,690.1966.5 %5.0356.51477.99-34.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,913.50111,874.00-28.7 %0.01,447.72611.8057.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,986.728,760.0072.6 %5.0775.29217.9971.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,446.0653,670.01-13.1 %0.01,067.651,118.27-4.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี89,599.0555,816.9937.7 %5.0693.09826.90-19.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,096.0030,071.003.3 %1.5721.28916.13-27.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี57,394.5421,447.0162.6 %5.0596.77793.39-32.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค41,615.6422,536.0045.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,294.9414,186.1622.5 %5.01,850.54878.0352.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,092.818,403.9930.5 %5.03,494.15737.4278.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี25,757.4522,958.1810.9 %5.01,598.67365.1677.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี147,333.5316,124.0089.1 %5.01,054.21135.8587.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,226.724,416.0029.1 %5.0984.861,045.40-6.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,238.951,392.0057.0 %5.0528.46330.2637.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,373.4411,758.8069.4 %5.03,385.253,231.854.5 %2.0
รวม 1,103,592 654,222 40.72 % 73,639 28,046 61.91 %