สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,912.51693.0082.3 %5.0420.7793.3477.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,233.385,865.0055.7 %5.068.7845.4334.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,385.827,413.06-0.4 %0.01,219.449,985.58-718.9 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,329.291,735.0047.9 %5.0369.4422.7193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,462.6032,069.7029.5 %5.09,801.22524.0894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.332,761.0346.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,458.149,778.5052.2 %5.03,586.24896.5475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,840.5629,378.40-13.7 %0.04,267.15848.4080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,482.221,504.0066.4 %5.0354.5538.2589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,937.401.00100.0 %5.0423.6547.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,030.061,212.0075.9 %5.01,178.9666.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,305.071,918.0069.6 %5.0366.8849.4086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,518.351,123.1082.8 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,668.10101.0096.2 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,853.051.00100.0 %5.0289.7058.8479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3653.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,155.651,300.0074.8 %5.0291.1076.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,360.54450.0694.6 %5.0352.2938.2189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,717.45407.0089.1 %5.0313.04854.89-173.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,094.781,339.0073.7 %5.0389.36107.8872.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,537.621,120.0075.3 %5.0315.6148.0384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,517.301,622.0064.1 %5.0222.95190.4714.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,550.897,803.12-40.6 %0.02,025.741,064.2947.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,357.912,603.0040.3 %5.0970.82507.7747.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 217,374.817,500.0356.8 %5.04,033.64574.7585.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,142.226,046.001.6 %0.51,314.52257.2580.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,099.492,254.0063.0 %5.0746.39455.3939.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,134.673,921.8123.6 %5.0993.70510.1548.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,329.031,029.0069.1 %5.0629.94323.7748.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 963,225.2056,646.0010.4 %5.022,981.127,334.0068.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,878.801,464.0062.3 %5.01,419.27575.7059.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,174.851,720.0045.8 %5.0460.88445.553.3 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,722.452,750.0041.8 %5.01,162.39478.3658.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,554.146,024.0029.6 %5.01,784.900.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,001.564,064.00-103.0 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,654.713,110.0033.2 %5.01,162.39559.8051.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,932.433,139.0047.1 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 66,389.353,505.0045.1 %5.01,865.832,612.80-40.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,721.7115,767.0020.1 %5.01,885.00236.0687.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 26,234.3815,100.0042.4 %5.07,934.085,795.0027.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)13,229.227,598.0042.6 %5.03,028.861,156.1561.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,783.281,252.8066.9 %5.0839.03300.6564.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)26,121.058,020.0569.3 %5.08,169.941,122.6286.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)10,267.609,327.709.2 %4.53,569.07772.8378.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,934.641,870.0052.5 %5.0820.10182.4077.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,581.41449.8287.4 %5.0558.06358.7235.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,026.369,230.00-31.4 %0.01,369.62442.5367.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี53,391.2327,454.3048.6 %5.016,734.21270.2098.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี6,076.884,819.0020.7 %5.0926.29598.7135.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,830.721,027.0073.2 %5.0603.08197.5567.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,922.1612,397.57-24.9 %0.01,878.04119.7893.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,394.082,864.0034.8 %5.01,029.28402.7260.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,410.666,241.1825.8 %5.01,318.70268.8579.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,074.451.00100.0 %5.01,980.08501.3574.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,691.275,728.83-22.1 %0.0916.78133.5785.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,653.0317,274.0080.3 %5.0760.38474.2437.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,445.259,382.0046.2 %5.0792.15413.1447.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 424,646.94247,428.0041.7 %5.03,765.690.95100.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา142,662.0640,922.6871.3 %5.01,855.441,668.0010.1 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 47,413.0930,071.0036.6 %5.0743.18371.4250.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,499.1015,512.00-0.1 %0.02,071.241,623.8421.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,941.19801.0072.8 %5.0477.81126.1473.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,223.108,833.20-41.9 %0.01,797.45500.1472.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี23,643.5028,218.00-19.3 %0.01,571.23422.0773.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,105.913,976.003.2 %1.51,097.85270.7575.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,640.9311,499.48-19.3 %0.01,865.98528.5971.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,538.722,427.0062.9 %5.01,575.231,453.507.7 %3.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,016.924,726.2532.6 %5.0729.22165.8477.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,326.946,288.1039.1 %5.0879.34228.3074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 173,698.3420,087.5872.7 %5.0922.24930.79-0.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 252,671.159,064.0082.8 %5.01,818.27632.0565.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 357,888.237,393.1787.2 %5.0625.58648.38-3.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง13,960.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0940.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,186.3212,032.3361.4 %5.0433.75278.3535.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,160.576,316.9973.9 %5.0283.96663.10-133.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,420.9058,803.0014.1 %5.01,382.60425.5469.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,817.7591,647.19-31.3 %0.0900.20866.573.7 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี104,988.5872,766.0030.7 %5.0682.51663.052.9 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี49,523.7935,904.1627.5 %5.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน91,212.3034,546.0062.1 %5.0484.020.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,846.475,440.0088.4 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,560.1514,909.8649.6 %5.0624.34388.4537.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,086.1848,560.45-93.6 %0.0585.35788.00-34.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี31,027.8938,094.32-22.8 %0.01,913.351,551.4318.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,286.227,475.6433.8 %5.03,185.332,448.3923.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,553.4134,956.53-88.4 %0.0561.050.9599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,551.371,221.0065.6 %5.02,049.74560.6372.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,476.4619,344.000.7 %0.5851.29191.7577.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,497.265,583.5414.1 %5.0991.25851.0714.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,515.536,816.009.3 %4.51,571.42441.4071.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,752.343,818.6033.6 %5.01,430.49467.4067.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,361.762,823.0047.3 %5.01,245.8461.1095.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,248.401,904.0041.4 %5.0466.40163.7564.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,568.2139,319.253.1 %1.510,259.366,106.0040.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี57,130.8720,451.8964.2 %5.07,261.425,161.4028.9 %5.0
รวม 2,293,801 1,368,395 40.34 % 187,244 78,051 58.32 %