สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,704.05697.0074.2 %5.0158.18105.5033.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง775,673.753,886.0099.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,814.089,556.01-64.4 %0.0129.881.0099.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,992.0081.0098.0 %5.0693.53168.8875.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,381.442,428.0044.6 %5.0655.09205.9568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง40,937.3427,779.0032.1 %5.05,224.581,725.2567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.401.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,384.10629.0085.7 %5.0244.3333.2686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,703.461,246.0073.5 %5.0233.9436.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,032.191,761.0056.3 %5.0366.74161.1856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,610.98434.0090.6 %5.0137.881.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,274.59605.0085.8 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,247.871,003.4976.4 %5.0332.0955.3983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา4,138.83415.0090.0 %5.0311.9149.7284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,934.98915.0076.7 %5.0139.8240.6970.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,754.086,910.5029.2 %5.01,402.36117.4191.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,966.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,082.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,615.622,447.0032.3 %5.0708.14413.3041.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,025.251,666.5058.6 %5.0458.40405.8511.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,120.542,405.0041.6 %5.0906.17231.4974.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,620.451,260.0072.7 %5.0603.62202.0066.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,581.541,223.0065.9 %5.0641.72514.9519.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,826.054,598.2332.6 %5.01,266.822,856.70-125.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,234.884,041.004.6 %2.01,487.27228.0584.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,066.9427.4699.5 %5.01,591.77275.5382.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,735.651,724.0063.6 %5.01,003.03326.7567.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,028.861,271.0068.5 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง15,425.2720,071.01-30.1 %0.02,429.23618.2874.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,119.143,358.0018.5 %5.0755.82485.2535.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,499.301,334.0061.9 %5.0641.7260.2190.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,327.01186.0094.4 %5.0565.66896.54-58.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,432.542,809.0036.6 %5.0755.82237.0668.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบ42,035.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,326.56ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,697.471,783.0051.8 %5.0497.11272.3145.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,339.9712,672.94-99.9 %0.01,477.53132.9191.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,954.373,100.0021.6 %5.0850.90437.0048.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,119.842,433.0052.5 %5.0907.95216.1376.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,437.954,436.0040.4 %5.01,060.08541.6848.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,785.153,812.4520.3 %5.0850.9077.5590.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง73,892.1921,635.3370.7 %5.0880.67608.2830.9 %5.0
สพ.ระยอง114,157.9016,226.5085.8 %5.0384.21238.5337.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 335,622.6317,516.8594.8 %5.0325.32378.58-16.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,489.861,437.0058.8 %5.0394.48144.1563.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,258.50976.0284.4 %5.01,193.19631.5247.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,860.992,782.0027.9 %5.0812.87533.3634.4 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,129.4414,436.00-58.1 %0.01,516.46697.4254.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,855.361,110.0081.0 %5.0546.64335.2938.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,301.986,338.89-92.0 %0.0503.26526.46-4.6 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,076.974,108.82-0.8 %0.0816.79107.5586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,643.0015,056.7319.2 %5.01,522.311,256.6217.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,391.4110,998.0070.6 %5.01,118.88844.5424.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ6,075.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง259,056.66141,771.0045.3 %5.01,220.241,918.34-57.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,070.7846,576.0023.7 %5.0563.46746.60-32.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย44,234.8851,176.00-15.7 %0.0849.00443.8947.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,874.4651,000.00-70.7 %0.0669.33635.605.0 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพแกลง32,209.3915,432.0052.1 %5.0582.76669.60-14.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,507.2022,939.92-205.6 %0.01,549.171,560.95-0.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,118.374,943.003.4 %1.51,022.04200.0680.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง537.95732.90-36.2 %0.0375.50177.4552.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,417.662,410.3695.5 %5.07,763.6413,521.14-74.2 %0.0
รวม 2,093,285 584,608 72.07 % 55,247 38,310 30.66 %