สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,381.0726,568.0067.4 %5.0325.63542.29-66.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,519.761.00100.0 %5.0456.89110.5475.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,167.977,329.0027.9 %5.068.5997.39-42.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54158.2118.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,248.052,337.0028.0 %5.0666.0754.0691.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,889.131,820.0037.0 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี30,088.3111,716.0061.1 %5.02,814.88861.4769.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,311.221,507.0065.0 %5.0280.6544.4684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,165.86590.0085.8 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,800.38596.0084.3 %5.0286.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,673.56800.0078.2 %5.0189.4666.2565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,662.25322.0091.2 %5.0176.6564.8963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,672.32384.0089.5 %5.0306.6164.3679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,226.28488.0088.5 %5.0350.1784.4075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,606.93543.0084.9 %5.0399.2766.5983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,699.35761.0079.4 %5.0253.2366.8473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,661.75372.0089.8 %5.0215.6866.9069.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,210.895,955.7817.4 %5.01,248.02440.9264.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,166.454,795.96-15.1 %0.01,027.37545.9646.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,783.58948.0065.9 %5.0478.62217.3854.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,663.831,140.3057.2 %5.0363.66263.6427.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,799.771.00100.0 %5.0970.32533.4545.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,326.051,386.0058.3 %5.0704.10246.0065.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,038.041,806.0040.6 %5.0665.99377.8843.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,360.962,718.0037.7 %5.01,122.45710.6436.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,036.713,342.9017.2 %5.0989.34266.5373.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,328.553,172.0040.5 %5.01,438.55290.7779.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,558.432,234.0037.2 %5.0875.24234.8173.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,786.4714,065.70-60.1 %0.01,616.87725.1555.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,641.751,645.0054.8 %5.0818.20662.6819.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,116.871,132.0063.7 %5.0818.2061.7992.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,963.08704.0076.2 %5.0647.05160.2775.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,852.153,843.000.2 %0.5932.2998.0289.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,445.0024,556.00-70.0 %0.02,225.381,367.6138.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,554.845,560.00-22.1 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,206.851,390.0067.0 %5.0761.150.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,050.749,171.2423.9 %5.01,160.48341.9970.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,100.582,279.0026.5 %5.0609.02284.8353.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,618.883,257.0010.0 %5.0894.26447.9649.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,337.361,298.0075.7 %5.0723.12111.2584.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,954.652,130.0046.1 %5.0970.32342.9564.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,971.102,478.0016.6 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,239.858,846.0021.3 %5.0406.74346.7814.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 54,685.3881,373.00-48.8 %0.0885.91561.6336.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,913.972,070.0082.6 %5.0475.80477.61-0.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,877.952,933.20-1.9 %0.0494.9254.1089.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,715.341.00100.0 %5.0728.700.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,211.052,136.0033.5 %5.0647.05213.6667.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,947.472,879.0041.8 %5.0932.29422.0754.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,262.332,905.0031.8 %5.01,084.42446.6258.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,145.112,509.9920.2 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 124,895.9613,699.9845.0 %5.01,273.74199.5084.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 222,704.099,155.5059.7 %5.01,519.14355.4076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด8,577.285,875.2031.5 %5.01,953.72368.5581.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,123.576,722.42-63.0 %0.0332.30486.91-46.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,983.0389,417.00-20.9 %0.01,452.061,150.8620.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,779.851.00100.0 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม29,715.6713,600.0054.2 %5.0680.63549.3419.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,546.4913,237.0043.8 %5.0749.65372.6450.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,463.7524,231.0045.5 %5.01,714.131,513.4611.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,438.982,335.0032.1 %5.0742.1389.1988.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,043.61827.0072.8 %5.0590.00266.2954.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี126,623.1313,739.1189.1 %5.052,798.996,943.7586.8 %5.0
รวม 779,542 455,636 41.55 % 102,452 26,651 73.99 %