สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,154.72518.0087.5 %5.0351.75132.2062.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,313.199,255.9054.4 %5.051.23114.72-123.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,712.087,569.50-60.6 %0.069.32145.74-110.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,975.982,275.0023.6 %5.0558.22180.8667.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,544.961,096.0075.9 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,658.4912,140.0022.5 %5.01,832.29579.5268.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,383.631.00100.0 %5.0219.680.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,303.26516.0088.0 %5.0311.9366.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,635.19496.0086.4 %5.0222.7128.8187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,961.19341.0091.4 %5.0150.7247.7768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,518.71468.0086.7 %5.0312.2464.8179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,302.17403.0090.6 %5.0234.48114.6651.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,920.7414,257.33-59.8 %0.0993.46362.1263.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,189.083,562.1515.0 %5.01,036.17779.9524.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,618.34554.0078.8 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,785.401,744.0053.9 %5.0558.22283.5249.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,924.111,942.0060.6 %5.0862.48494.2942.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,864.05861.0069.9 %5.0558.22125.5077.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,998.411,362.0054.6 %5.0577.24526.478.8 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,350.731,611.0069.9 %5.01,090.673,132.84-187.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,758.973,098.00-76.1 %0.0413.84159.2961.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,196.951,160.0072.4 %5.0976.57450.8753.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,176.152,572.8019.0 %5.0544.36419.1223.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,617.1111,096.2524.1 %5.01,052.64286.4672.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,490.791,215.0065.2 %5.0805.43680.0515.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,485.40558.0084.0 %5.0672.3288.9386.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,812.15760.0073.0 %5.0482.16280.7341.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,478.342,808.3519.3 %5.0710.35477.2432.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,476.8624,429.00-445.7 %0.0976.571,614.86-65.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,337.955,735.009.5 %4.5629.76475.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,290.561,236.0062.4 %5.0596.25206.6565.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,285.606,135.49-43.2 %0.0736.4070.3890.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,052.571,475.0051.7 %5.0501.17796.33-58.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,461.722,427.6029.9 %5.0704.05454.9535.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,229.271,305.0059.6 %5.0577.24702.97-21.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,133.022,415.0022.9 %5.0526.25180.8965.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด469.332,843.10-505.8 %0.0241.410.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,135.991,944.0038.0 %5.0639.87301.6652.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 534,974.6337,523.9393.0 %5.0564.891,993.36-252.9 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 2,909.725,029.00-72.8 %0.0160.73239.40-48.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,506.00607.0075.8 %5.0368.06102.8772.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,123.713,047.0040.5 %5.01,147.72439.2561.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,107.981,035.0066.7 %5.0589.62103.0882.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,600.362,829.0021.4 %5.0783.78725.017.5 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,812.131,872.0050.9 %5.0900.51304.7466.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,175.702,448.5841.4 %5.0380.73268.5629.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด14,048.66138.0099.0 %5.01,341.44376.9471.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด124,213.469,497.5392.4 %5.0952.91998.03-4.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,165.7717,217.4114.6 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,823.1711,144.0051.2 %5.0553.50158.8071.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,789.996,850.12-0.9 %0.01,285.83655.7749.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,316.072,016.6039.2 %5.0596.251,214.25-103.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,775.22905.1567.4 %5.0224.79328.09-46.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,643.8012,353.00-16.1 %0.02,972.515,291.67-78.0 %0.0
รวม 948,990 248,700 73.79 % 36,061 28,031 22.27 %