สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา902.87634.0029.8 %5.0582.74139.5676.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,242.362,985.307.9 %3.5452.2477.6482.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,374.363,927.00-16.4 %0.0639.790.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,162.051,636.0048.3 %5.0601.7621.0396.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,533.5723,137.26-12.7 %0.04,481.021,457.6367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,587.201,401.0069.5 %5.0368.770.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,986.92909.0077.2 %5.0215.09120.4344.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,121.781,080.0073.8 %5.0330.710.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,867.08571.0085.2 %5.0369.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,137.771,261.0069.5 %5.0257.910.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,062.891,038.0074.5 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,957.441,135.0071.3 %5.0265.640.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,739.63591.0084.2 %5.0219.7820.7690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน466.32220.0052.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,792.58344.0090.9 %5.0234.990.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,380.053,450.0021.2 %5.01,115.19734.5434.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,322.763,057.0029.3 %5.01,134.21713.9037.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,252.152,496.0023.3 %5.0677.82117.7882.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,993.811,213.0059.5 %5.0582.74429.2326.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,200.393,606.0014.2 %5.0867.981,115.15-28.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,994.243,794.4024.0 %5.01,833.52881.0651.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,092.362,727.00-30.3 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,459.113,415.0023.4 %5.01,153.25700.3439.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,395.486,069.00-38.1 %0.01,115.72410.1063.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,892.9915,921.01-101.7 %0.01,575.52610.5661.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,282.572,616.00-104.0 %0.0422.42217.3848.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,774.40920.0075.6 %5.0848.9754.0493.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,019.251,727.0042.8 %5.0544.71282.0248.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,048.404,380.00-8.2 %0.0848.9732.5696.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,646.680.00100.0 %5.01,628.621,691.50-3.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,001.925,128.0014.6 %5.01,077.16360.5766.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,750.831,630.0056.5 %5.0791.92188.3576.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,706.7914,838.96-160.0 %0.01,552.56102.3793.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,470.012,993.00-103.6 %0.0735.40351.8152.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,099.371.00100.0 %5.0906.020.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,703.091,129.0069.5 %5.0772.90151.5780.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,148.343,377.0034.4 %5.01,503.27390.1874.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,370.383,744.00-11.1 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,278.772,721.0075.9 %5.0715.86237.5066.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 80,584.1872,676.729.8 %4.51,210.63443.6463.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,324.791,222.0071.7 %5.0468.8896.4379.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,893.875,319.1922.8 %5.01,110.96384.0965.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,006.051,369.0065.8 %5.0753.89330.7856.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,457.5920,901.21-121.0 %0.01,799.301,091.2539.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,744.282,150.0042.6 %5.0507.28260.6448.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,569.8510,250.32-552.9 %0.0559.73910.10-62.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 129,017.7523,147.0120.2 %5.01,007.71498.1550.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 214,673.588,062.2245.1 %5.01,651.99835.3449.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา15,772.136,720.2057.4 %5.01,960.31279.0585.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,667.085,448.02-48.6 %0.0338.04219.0835.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,568.0528,440.007.0 %3.5868.66626.3027.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,219.7470,380.00-11.3 %0.01,314.25999.5923.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา67,430.3353,827.0020.2 %5.0770.241,383.74-79.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,072.3715,319.3827.3 %5.0673.13736.47-9.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,783.9816,262.003.1 %1.5643.6921.5996.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,405.0333,000.0024.0 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม26,401.2432,577.00-23.4 %0.0744.82178.3076.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,673.8217,870.40-106.0 %0.01,740.231,370.0821.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,864.953,652.005.5 %2.5853.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,024.58747.0075.3 %5.0506.68151.3170.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,096.9711,344.0024.9 %5.03,351.977,947.38-137.1 %0.0
รวม 641,825 572,508 10.80 % 54,315 30,383 44.06 %