สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,519.86669.0073.5 %5.0416.3157.3486.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,241.681,559.0051.9 %5.0663.53174.0473.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,145.031,832.1041.7 %5.0625.49218.5965.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,875.3715,465.6025.9 %5.02,622.16886.2066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,063.021,321.0073.9 %5.0260.1555.1078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,765.441,160.0075.7 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,927.641,182.0076.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,229.80628.0085.2 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,888.50299.0092.3 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,183.89519.0087.6 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,847.59416.0089.2 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,624.002,221.0038.7 %5.0598.39529.7711.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,702.541,423.5047.3 %5.0466.07361.0022.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,586.895,469.7617.0 %5.01,195.99552.2953.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,806.321,378.0050.9 %5.0644.50385.3340.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,365.241,345.0060.0 %5.0625.49453.9227.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,859.193,109.3646.9 %5.01,687.741,352.4119.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,983.05391.0880.3 %5.0475.30349.5626.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,815.571,894.8060.7 %5.01,233.99485.0160.7 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,672.421,796.0051.1 %5.0834.66402.9651.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,621.4717,925.01-170.7 %0.01,291.05357.3972.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,610.351,666.0053.9 %5.0719.91790.93-9.9 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,066.269,695.8619.6 %5.04,119.51407.3690.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,896.268,743.9811.6 %5.03,614.561,763.7251.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,191.01763.0076.1 %5.0682.5349.7392.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,155.821,076.0065.9 %5.0975.07494.2949.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,525.992,859.3018.9 %5.0777.61625.1819.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,101.431.00100.0 %5.01,348.101.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,482.801.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,585.4018,668.00-307.1 %0.0872.91123.8285.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,865.5114,958.00-7.9 %0.01,802.10662.1563.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,120.141,834.0083.5 %5.0587.45388.9233.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,654.731,612.0065.4 %5.0720.56321.4455.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,335.452,491.0025.3 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,699.911,868.4060.2 %5.01,233.93191.5184.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,155.823,582.00-13.5 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,767.792,191.0020.8 %5.01,101.98400.1063.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 786,351.1332,609.1595.9 %5.07,058.67602.5591.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,570.7716,993.99-271.8 %0.0310.44427.72-37.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,315.832,939.0011.4 %5.0682.29438.1935.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,269.552,666.0018.5 %5.0663.51370.5044.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,265.223,720.3012.8 %5.0986.80593.3639.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,369.682,506.0042.7 %5.0438.77119.7272.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีไม่ครบ3,624.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ438.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,551.012,970.4416.3 %5.0682.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,009.3610,033.74-100.3 %0.01,851.43470.3974.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 132,082.191.00100.0 %5.01,853.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,737.445,997.6052.9 %5.02,902.88486.1283.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,887.092,242.0322.3 %5.0308.52228.3926.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,597.5412,677.2081.8 %5.0434.58578.82-33.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี266,896.282,013.2199.2 %5.02,878.03523.2481.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี79,130.33114,839.00-45.1 %0.01,470.401,459.600.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,843.2420,472.0020.8 %5.0668.38650.412.7 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี79,917.8219,320.9975.8 %5.0657.60522.4220.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,730.241.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,842.323,911.72-1.8 %0.0796.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,664.84813.0069.5 %5.09,068.0534.6799.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,840.271.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,606,811 390,743 75.68 % 75,635 20,778 72.53 %