สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,765.37718.0074.0 %5.0351.03237.5032.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,422.984,939.3556.8 %5.0632.34237.0962.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,432.2054.0098.4 %5.0537.21104.8580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,405.3011,472.0014.4 %5.01,666.04366.5578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,939.88790.0084.0 %5.0237.4559.1875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,938.951,010.0079.6 %5.0266.0854.7379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,610.05384.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48112.0755.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,813.021,807.6852.6 %5.0708.31443.1337.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,076.761,227.0060.1 %5.0499.23147.2570.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,004.512,162.0046.0 %5.0879.55455.9848.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,208.8311,319.33-252.8 %0.0518.24297.7642.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,225.591,355.0058.0 %5.0480.21305.3636.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,236.392,284.0081.3 %5.0955.610.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,923.334,170.20-116.8 %0.0417.31163.4760.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,424.433,151.8028.8 %5.0974.63556.2042.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,664.022,790.7223.8 %5.0651.35105.5883.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,173.9610,510.64-46.5 %0.01,621.17100.0293.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,407.341,461.0057.1 %5.0594.31431.9727.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,441.671,305.0062.1 %5.0613.3264.8489.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,236.83838.0074.1 %5.0480.21455.985.0 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,718.502,118.0043.0 %5.0670.37229.0765.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,131.5817,972.00-250.2 %0.01,183.801,941.33-64.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,574.015,708.00-2.4 %0.01,354.95743.5245.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,499.951,556.0055.5 %5.0670.37537.5919.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,389.6714,601.81-55.5 %0.01,925.43146.8092.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,214.291,566.0051.3 %5.0480.21336.2930.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,447.552,455.0028.8 %5.0651.31347.5746.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,558.751,800.0049.4 %5.0651.35167.5274.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,794.202,607.0061.6 %5.0841.51338.0359.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,168.893,491.0016.3 %5.0337.41118.4864.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,215.742,321.0079.3 %5.0594.31233.5760.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก24,563.2725,477.00-3.7 %0.0476.662,044.92-329.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,884.831,153.0060.0 %5.0347.100.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,369.441,561.0053.7 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก631.95838.00-32.6 %0.0385.13455.98-18.4 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,014.044,172.0216.8 %5.0803.44382.2852.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,301.451,205.0077.3 %5.0936.59408.7356.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,480.942,817.4919.1 %5.0556.2743.7992.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,692.4214,386.8153.1 %5.01,200.891,121.456.6 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,474.476,464.91-86.1 %0.0273.40360.00-31.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก62,383.759,665.0084.5 %5.01,106.141,522.18-37.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก54,743.8217,740.0167.6 %5.0434.041,074.55-147.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์32,409.8414,604.0054.9 %5.0477.31590.64-23.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,142.2312,829.29-40.3 %0.01,250.661,171.946.3 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,325.391,975.0040.6 %5.0594.31254.3457.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,704.56863.0068.1 %5.0366.11195.6946.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,697.0911,663.9168.2 %5.03,829.488,051.92-110.3 %0.0
รวม 442,884 247,361 44.15 % 36,289 27,521 24.16 %