สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,642.641.00100.0 %5.0459.071.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,185.165,180.0049.1 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,887.25361.8090.7 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,284.201,476.0055.1 %5.0744.32298.4659.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,032.921,401.0053.8 %5.0649.2395.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,024.524,338.5263.9 %5.01,790.19847.6152.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,538.12964.0078.8 %5.0307.1922.0992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,916.29326.0091.7 %5.0305.2649.6183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,790.20478.0087.4 %5.0425.9133.2292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,110.391.00100.0 %5.0276.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,221.77521.0087.7 %5.0333.2645.1386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,751.101.00100.0 %5.0405.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,761.63341.0090.9 %5.0239.1151.5878.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,753.9430,000.00-21.2 %0.01,660.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,057.052,478.0051.0 %5.01,181.681,628.64-37.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,135.12735.0065.6 %5.0478.09146.7169.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,459.362,230.4065.5 %5.0604.74145.8175.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,838.531.00100.0 %5.0972.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,106.941,120.0064.0 %5.0687.27250.5163.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,820.341,837.4034.9 %5.0400.51245.9638.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,276.131.00100.0 %5.01,105.620.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,973.97539.0072.7 %5.0490.39775.64-58.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,058.101,302.0067.9 %5.0953.49159.4083.3 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,753.545,106.93-7.4 %0.01,278.3993.6892.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว10,162.5012,604.06-24.0 %0.01,371.84422.0069.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว3,169.391,053.0066.8 %5.0649.23499.4123.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,960.79962.0075.7 %5.0763.3373.2690.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,047.84719.0076.4 %5.0554.15258.9453.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,836.283,594.466.3 %3.0915.46161.9882.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,221.1746,097.00-641.0 %0.01,466.921,744.89-18.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,707.511.00100.0 %5.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,635.572,126.0062.3 %5.0763.33199.2573.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,370.681.00100.0 %5.01,086.600.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,708.22922.0091.4 %5.0649.23341.2547.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,635.604,086.00-12.4 %0.0782.34564.9827.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,644.091,913.00-16.4 %0.0915.46559.1838.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว5,454.972,055.0062.3 %5.0953.49434.0954.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,305.811.00100.0 %5.0611.200.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,116.443,077.0072.3 %5.0763.33680.7310.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 49,927.4829,947.0040.0 %5.0905.461,209.26-33.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,896.131,087.0062.5 %5.0516.71131.6974.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,923.921,815.0053.7 %5.0877.43485.9944.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,935.25988.0066.3 %5.0573.17236.2758.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,129.4329,736.08-620.1 %0.01,029.55398.0561.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,478.871,680.0051.7 %5.0668.25826.81-23.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,049.4811,096.10-0.4 %0.03,520.65150.2295.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว13,184.311.00100.0 %5.0861.481.8599.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,138.815,103.2061.2 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,123.7220,345.39-12.3 %0.01,551.20904.2241.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,600.5618,433.6843.5 %5.01,602.241,627.95-1.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,517.504,224.5586.6 %5.0321.67172.1846.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว112,560.8974,285.0034.0 %5.01,250.811,266.00-1.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,434.7721,994.002.0 %1.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น95,731.4110,971.2688.5 %5.0870.06619.6228.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,865.831.00100.0 %5.01,870.791.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,698.582,403.0035.0 %5.0858.41604.4329.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,607.49910.0065.1 %5.0535.14166.0469.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว77,893.1510,116.0087.0 %5.035,615.698,612.8775.8 %5.0
รวม 717,054 385,090 46.30 % 82,633 29,578 64.21 %