สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,619.09782.0070.1 %5.0734.35129.1082.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา24,353.8023,229.004.6 %2.0141.28220.14-55.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,085.68619.8093.9 %5.0109.4961.4743.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,527.676,559.00-44.9 %0.01,543.12206.9286.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,230.951.00100.0 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,692.971.00100.0 %5.01,086.740.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,557.937,793.9049.9 %5.03,439.01134.9096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,836.2049,368.00-116.2 %0.04,815.53830.1082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,188.1517,606.80-44.5 %0.02,887.79724.2674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,578.735,262.3820.0 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3023.4793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,361.07137.0096.9 %5.0219.2520.4390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,218.03953.0077.4 %5.0357.7342.9988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,806.97830.0082.7 %5.0262.6134.9186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,170.06519.0087.6 %5.0241.8196.1760.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,163.44480.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,988.99572.0085.7 %5.0259.4392.7964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,822.421.00100.0 %5.0393.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,958.84636.0083.9 %5.0249.78101.4759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,990.89540.0086.5 %5.0278.7251.7281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,965.05430.0089.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,888.22528.0086.4 %5.0234.6418.6792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,073.47525.0087.1 %5.0420.3066.2984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,159.54695.0083.3 %5.0281.03104.9062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,903.33312.0092.0 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,719.571.00100.0 %5.0278.150.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,941.46693.0082.4 %5.0370.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,720.301,091.0076.9 %5.0560.8742.9792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,035.22751.0081.4 %5.0316.0984.6373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,951.721.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,086.841,091.0073.3 %5.0450.0991.6079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,412.50803.0081.8 %5.0388.29130.3366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,988.101,011.0074.6 %5.0403.20105.6373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,201.79614.0085.4 %5.0344.4411.7296.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,823.21136.0096.4 %5.0314.0710.3796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,687.39324.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,065.259,494.46-4.7 %0.02,585.69757.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,144.831.00100.0 %5.02,731.030.90100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,039.711.00100.0 %5.01,014.310.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,645.50407.1084.6 %5.0507.80294.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,824.671.00100.0 %5.0647.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,505.521.00100.0 %5.01,076.64289.5873.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,954.441,141.0061.4 %5.0390.00294.5024.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,778.151,104.0060.3 %5.0616.21283.1054.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,366.573,741.00-11.1 %0.0886.48397.6555.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,869.924,374.0010.2 %5.01,494.991,171.3521.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,561.771.00100.0 %5.01,514.740.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,280.601,281.0061.0 %5.01,000.57409.3359.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 865,932.981.00100.0 %5.025,771.600.90100.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,785.692,031.0046.4 %5.0915.59251.5972.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,117.01839.0073.1 %5.0886.48641.2527.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,262.351.00100.0 %5.04,765.740.90100.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์96,944.59467,654.22-382.4 %0.03,814.663,384.3011.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,424.341.00100.0 %5.01,300.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,221.3711,115.0015.9 %5.01,697.703,000.86-76.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,601.296,201.94-138.4 %0.0731.071,324.86-81.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,426.505,131.0030.9 %5.02,578.90715.5472.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,734.179,077.49-17.4 %0.02,388.74797.1966.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,161.702,640.7436.5 %5.01,441.622,327.79-61.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา19,992.501.00100.0 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 53,379.841.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,490.441.00100.0 %5.04,283.030.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,682.0110,062.00-31.0 %0.02,669.56490.1581.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,157.901.00100.0 %5.01,304.830.9599.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา5,031.072,960.0041.2 %5.0818.16284.7265.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,607.6112,459.30-17.5 %0.03,475.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,626.7010,618.008.7 %4.03,342.051,747.7547.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,975.141.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,320.47641.0080.7 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,764.94529.0070.0 %5.051.1270.93-38.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,625.61707.0056.5 %5.030.5637.01-21.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,806.871,100.0071.1 %5.01,209.75124.3889.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,106.941,295.0058.3 %5.0930.94498.7546.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,382.293,632.0017.1 %5.01,342.87720.1446.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,566.841.00100.0 %5.01,913.340.90100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,042.921.00100.0 %5.02,046.451.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,007.742,301.0054.1 %5.01,247.78340.7072.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,745.551.00100.0 %5.02,959.220.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,300.379,798.00-34.2 %0.02,931.601,173.2560.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,855.092,432.0079.5 %5.01,304.83571.9056.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,156.783,625.0012.8 %5.01,247.78314.1074.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,397.111.00100.0 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,295.62517.5290.2 %5.01,381.53678.3050.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,934.147,899.00-33.1 %0.01,029.600.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,484.7824,514.0073.5 %5.0909.97569.4037.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา45,166.4614,330.0068.3 %5.0905.71645.9228.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,307.3865,103.00-6.2 %0.01,647.16801.1051.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 90,377.851.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 62,757.00126,392.18-101.4 %0.01,688.151,155.7531.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา53,669.2651,628.003.8 %1.51,689.981,267.8525.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,369.701.00100.0 %5.02,795.03113.0596.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,883.351.00100.0 %5.0791.400.9099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,373.366,000.005.9 %2.51,573.21617.5060.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา480,637.971.00100.0 %5.022,840.450.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,881.731.00100.0 %5.01,133.681.0099.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,381.501.00100.0 %5.02,407.770.95100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,331.751.00100.0 %5.01,342.860.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,086.901.00100.0 %5.02,485.510.95100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,683.779,515.5230.5 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,140.392,015.1260.8 %5.0865.61225.5773.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา32,181.546,600.0079.5 %5.02,289.000.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา24,420.8014,876.7039.1 %5.01,045.16461.3755.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 159,091.1215,719.0073.4 %5.01,003.06293.3070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 232,252.3918,720.6242.0 %5.0640.22442.5130.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,341.5312,890.62-38.0 %0.01,988.79431.1578.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 448,537.1316,796.0065.4 %5.01,679.41565.8266.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 559,346.1616,186.0072.7 %5.01,598.85613.7661.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 656,298.9311,798.3279.0 %5.01,302.27390.2470.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,498.281.00100.0 %5.01,579.200.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,815.691.00100.0 %5.0575.970.9099.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา112,341.871.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,047.671.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,265.5933,801.4428.5 %5.01,423.091,397.741.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ36,813.531.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา171,092.311.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา49,181.301.00100.0 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,290.9348,280.00-6.6 %0.01,396.76421.4169.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง70,215.711.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,500.4165,224.00-49.9 %0.01,454.50625.3457.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,272.341,000.0069.4 %5.01,937.15129.2193.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่85,021.4839,360.0053.7 %5.01,355.851,260.447.0 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา64,320.671.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง93,745.161.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,513.7643,504.00-22.5 %0.03,071.204,090.55-33.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,165.9514,776.132.6 %1.05,888.091,525.6874.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,303.6331,305.0027.7 %5.01,380.02935.4932.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.70256.6080.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา48,355.9328,563.2840.9 %5.03,780.812,398.4336.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,126.711.00100.0 %5.01,285.810.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,932.974,774.5531.1 %5.02,157.711,253.9541.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,005.391.00100.0 %5.01,461.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,961.761.00100.0 %5.01,264.300.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,804.1430,000.0040.9 %5.018,710.248,300.0055.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,112.131.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,071,319 1,475,418 51.96 % 254,641 58,176 77.15 %