สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,032.711.00100.0 %5.0281.000.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,701.571.00100.0 %5.0699.35111.2184.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,515.391,856.0047.2 %5.0452.1464.6885.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,730.6322,474.005.3 %2.53,418.64589.3682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,306.6634,398.00-0.3 %0.03,817.98571.9085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,741.772,488.3891.0 %5.03,829.45505.1186.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,349.104,200.0021.5 %5.0452.1459.8586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,942.792,969.0039.9 %5.0338.05124.4563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,018.451.00100.0 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,737.051,788.0068.8 %5.0319.0395.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,411.991,355.0069.3 %5.0337.2476.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,807.621,931.0059.8 %5.0425.5987.3879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,207.232,237.0057.0 %5.0410.4367.2883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,031.391.00100.0 %5.0319.0338.7087.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,798.367,976.00-17.3 %0.01,136.72600.1447.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,204.458,061.00-54.9 %0.0837.63704.7215.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,643.443,410.0026.6 %5.0870.49413.2552.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,661.261,883.0029.2 %5.0261.98266.23-1.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,312.752,579.0022.1 %5.0414.11157.7061.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,577.874,726.6515.3 %5.0634.76292.6053.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,011.031.00100.0 %5.0387.381.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,907.914,887.000.4 %0.51,079.67668.8038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,173.8718,764.00-16.0 %0.01,307.86345.4373.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,590.921,545.0057.0 %5.0623.29232.7562.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,027.301,622.0059.7 %5.0699.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,145.921,419.0065.8 %5.0433.12299.2530.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,216.065,459.00-29.5 %0.0794.43104.5086.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ19,351.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ970.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,235.614,998.0019.8 %5.01,307.86854.5734.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,220.962,865.0068.9 %5.01,003.61107.3589.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,528.2616,136.00-114.3 %0.01,479.0144.0197.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,288.721.00100.0 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,885.571.00100.0 %5.0623.290.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,546.582,362.0048.0 %5.0493.59221.6355.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,974.187,203.0048.5 %5.01,364.9156.5595.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,744.271.00100.0 %5.01,326.88107.9891.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,730.3115,921.0066.6 %5.0782.17310.6760.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,592.4424,755.0013.4 %5.01,008.53902.8010.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 146,193.69160,000.00-9.4 %0.02,037.88862.3557.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,992.691,356.0054.7 %5.0300.02329.75-9.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,242.231.00100.0 %5.01,440.98221.3584.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,560.1073,000.00-117.5 %0.02,322.74408.8382.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,505.367,945.00-5.9 %0.01,079.67660.2538.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,173.891.00100.0 %5.05,605.471.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,584.632,641.0052.7 %5.0889.51180.5079.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,512.395,486.0015.8 %5.0642.30518.6319.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 118,732.6120,353.00-8.7 %0.0839.17766.658.6 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,902.951.00100.0 %5.0863.031.8599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,766.7910,364.003.7 %1.5325.01237.5026.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ97,606.58118,990.00-21.9 %0.01,473.01807.3445.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,217.4232,733.007.1 %3.5648.181,503.86-132.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ91,714.3938,188.0058.4 %5.0451.73586.57-29.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ38,941.541.00100.0 %5.012,919.880.95100.0 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย356,925.16332,000.007.0 %3.56,336.79626.2690.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,307.696,000.00-39.3 %0.0851.48888.68-4.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,575.68885.0075.2 %5.0300.02167.4544.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,285,008 1,022,221 20.45 % 74,202 17,858 75.93 %