สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,894.931,120.5671.2 %5.0603.38115.7580.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,431.5213,123.1915.0 %5.066.22233.04-251.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,522.001,289.0063.4 %5.0947.6932.9796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,521.967,368.0067.3 %5.02,619.07885.4466.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.0450.8482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,865.02561.0085.5 %5.0228.9524.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,051.64576.0085.8 %5.0237.1877.8367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,906.00910.0076.7 %5.0404.7255.2086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,963.35630.0084.1 %5.0403.4621.2994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,733.95381.0089.8 %5.0437.8853.5587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,106.20736.0082.1 %5.0310.3460.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,005.26494.0087.7 %5.0323.0339.5887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,783.98569.0085.0 %5.0312.5725.4391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,288.45715.0083.3 %5.0327.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,211.23508.0087.9 %5.0350.6860.2382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ4,011.77381.0090.5 %5.0353.5255.0384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,972.40307.0092.3 %5.0306.2618.1994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,635.62442.0087.8 %5.0264.930.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,998.13422.0089.4 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,040.97227.0094.4 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,970.23198.0095.0 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง5,104.09405.0092.1 %5.0376.9076.2479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,034.28555.0086.2 %5.0308.434.6298.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,628.742,749.7224.2 %5.0945.66715.3524.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,712.161,628.1240.0 %5.0428.69146.3065.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,023.49748.0075.3 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,950.611,354.0054.1 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,955.29991.0066.5 %5.0520.18191.9063.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,267.682,823.2033.8 %5.01,154.84715.3338.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,696.841,285.8065.2 %5.0812.55760.526.4 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,471.57990.2771.5 %5.0831.55669.6119.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,139.744,212.2018.0 %5.01,325.983,645.23-174.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,598.172,911.22-12.0 %0.0669.63642.624.0 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,409.5359,265.00-824.6 %0.02,067.592,940.14-42.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,781.674,794.00-0.3 %0.01,440.08339.0276.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,752.8513,450.00-99.2 %0.01,972.53388.5580.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,111,481.5070,115.5193.7 %5.08,198.96853.5589.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,429.962,021.0041.1 %5.0869.58190.9578.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,144.58759.0064.6 %5.083.18130.39-56.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,422.83180.0096.7 %5.0106.6565.0039.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,945.841,170.0060.3 %5.0831.5750.3593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,961.06103.0096.5 %5.0679.44446.2234.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,371.062,021.0040.0 %5.0983.68379.9061.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,812.071,778.0063.1 %5.01,478.111,982.00-34.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,431.294,574.0028.9 %5.02,005.261,111.5044.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,586.701,700.0034.3 %5.0527.31483.558.3 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,453.2811,523.40-233.7 %0.01,070.65136.4187.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,413.391,260.4089.0 %5.0907.63626.3731.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,445.09890.0080.0 %5.0983.70333.3566.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,620.616,288.5017.5 %5.01,554.17541.2265.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,882.192,639.0032.0 %5.01,021.73344.8566.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,991.784,298.00-43.7 %0.0755.5095.0087.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์44,369.0411,431.0074.2 %5.0746.00573.4123.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 6,698.469,413.54-40.5 %0.0555.861,349.00-142.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,876.991,220.0057.6 %5.0603.38323.7646.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,348.061,761.0047.4 %5.0793.54243.8469.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,173.069,483.55-16.0 %0.01,230.88446.4263.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,537.978,033.58-216.5 %0.01,059.76780.5526.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 163,895.6716,958.0073.5 %5.01,116.49198.5082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 222,697.9814,012.0038.3 %5.01,416.19496.5864.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 313,970.0912,492.8010.6 %5.01,611.13422.7973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,168.036,321.0070.1 %5.02,653.75850.0068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์17,257.5713,205.5623.5 %5.02,506.82640.2074.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,018.917,047.80-249.1 %0.0206.52111.8845.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง22,982.6316,087.0030.0 %5.0977.95511.1947.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,597.2396,600.00-449.0 %0.0747.281,218.67-63.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบ78,802.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ748.23ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์29,301.8126,616.269.2 %4.51,047.00493.0252.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบ50,112.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ431.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก87,521.9165,498.0025.2 %5.0954.75290.7069.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,152.3430,226.00-66.5 %0.02,293.25670.7070.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,524.643,062.0013.1 %5.0907.65655.4527.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,980.31439.0085.3 %5.0622.39592.344.8 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,740,907 590,349 66.09 % 67,457 32,154 52.33 %