สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0287.8864.1377.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์34,891.6117,285.5050.5 %5.0116.99330.22-182.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,791.296,309.6028.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,860.174,718.01-22.2 %0.0958.09242.2774.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,872.171,393.0051.5 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,220.878,382.5656.4 %5.02,192.511,158.8547.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,277.88814.0081.0 %5.0350.2695.6772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,204.81522.0087.6 %5.0172.1217.3689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,270.67762.0082.2 %5.0310.7441.7486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,469.641,228.0072.5 %5.0274.6861.7577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,396.57935.0078.7 %5.0307.8083.7072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,277.88457.0089.3 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,204.81290.0093.1 %5.0246.3812.8194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,204.8168.0098.4 %5.0223.0317.1892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,212.01343.0091.9 %5.0195.1817.1091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,277.88612.0085.7 %5.0311.3262.4779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,204.81499.0088.1 %5.0364.5515.4795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,215.27560.0086.7 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,574.207,288.39-10.9 %0.0903.0227.2197.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,834.486,000.37-56.5 %0.0918.04643.1029.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10245.1049.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,186.47644.0079.8 %5.0602.94246.0559.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,039.77891.0070.7 %5.0546.69247.9554.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,430.501.00100.0 %5.0792.521,297.52-63.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,277.1510.0099.7 %5.0784.92595.1724.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,429.09948.8272.3 %5.0651.81562.8913.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์9,643.721.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,887.053,850.00-33.4 %0.0692.59570.0017.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,625.153,111.0044.7 %5.01,773.761,170.4434.0 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,762.043,963.3716.8 %5.01,355.4048.5096.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,485.121.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,655.572,426.7033.6 %5.0880.00129.3685.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์3,126.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.4576.01-12.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7515.0574.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,636.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.071.8933.3053.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,369.521,161.0065.5 %5.0800.7651.3093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,839.96384.0086.5 %5.0382.87539.95-41.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,675.401.00100.0 %5.0899.021.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,958.9916,540.74-107.8 %0.07,686.463,201.6858.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,869.481.00100.0 %5.0570.48147.8774.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,169.1510,699.5412.1 %5.03,694.37333.0391.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,057.601.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,229.381,756.2766.4 %5.0956.07394.4958.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,114.324,050.001.6 %0.5845.21718.3415.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,160.071.00100.0 %5.01,355.400.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,218.583,600.0014.7 %5.0624.990.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,083.412,859.0074.2 %5.0822.96457.6244.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์52,754.4220,350.0061.4 %5.0976.04965.521.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์643.30985.00-53.1 %0.0219.49271.86-23.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,746.431.00100.0 %5.0880.000.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,508.80752.0078.6 %5.0291.76192.1234.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,376.523,950.5126.5 %5.0766.03238.9068.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,715.424,072.4313.6 %5.0988.83475.9851.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,900.38607.3289.7 %5.0937.05970.10-3.5 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,333.761.00100.0 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์39,350.471.00100.0 %5.01,085.161.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 136,775.4016,711.9954.6 %5.01,335.78533.0260.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 227,275.739,229.7866.2 %5.01,250.54192.8584.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,543.151.00100.0 %5.01,597.440.9599.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,091.045.17100.0 %5.0388.14333.7514.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,596.784,159.1837.0 %5.0379.09607.32-60.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์107,828.281.00100.0 %5.01,759.961.8599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์126,323.1752,065.0058.8 %5.0973.51941.703.3 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์53,713.1924,682.0054.0 %5.0699.121,079.75-54.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม83,598.3524,572.0070.6 %5.0943.50295.3268.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท70,401.3722,198.0068.5 %5.0821.73367.2955.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ64,580.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0883.761.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,245.6720,268.11-53.0 %0.02,558.65827.0867.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,482.781,921.9944.8 %5.0765.91401.7147.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,104.261,393.0055.1 %5.0632.82171.4872.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์33,645.111.00100.0 %5.09,120.411.85100.0 %5.0
รวม 969,383 323,299 66.65 % 72,460 22,872 68.43 %