สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,064.29770.4781.0 %5.0525.76167.3868.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,993.68535.8298.2 %5.0245.8795.0061.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,737.945,363.19-43.5 %0.0857.78288.2466.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,310.182,144.0035.2 %5.0800.7462.3792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,105.986,992.3046.6 %5.03,158.72399.8187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,587.041,950.0057.5 %5.0268.7848.6881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,172.40732.0082.5 %5.0397.1941.5789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,323.39600.0086.1 %5.0323.5550.5784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,386.66634.0085.5 %5.0356.9044.6587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,127.94202.0095.1 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,131.30250.0093.9 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,045.86256.0093.7 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,149.28336.0091.9 %5.0278.2220.3492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,045.86371.0090.8 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,082.78252.0093.8 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,104.95345.0091.6 %5.0252.8944.7582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,094.37305.0092.6 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,146.05677.0083.7 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,068.03338.0091.7 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,134.53197.0095.2 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,138.71263.0093.6 %5.0188.7811.1994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,271.64925.0078.3 %5.0256.9141.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,460.57489.0089.0 %5.0246.9541.5183.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,942.983,452.2012.4 %5.01,047.94565.2546.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,553.381,270.9750.2 %5.0360.6467.4581.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,786.83841.0069.8 %5.0482.69139.6571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,672.32796.0070.2 %5.0524.96188.1064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,740.811,163.0057.6 %5.0339.15178.6047.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,973.194,863.3618.6 %5.01,352.202,113.48-56.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,638.44947.0079.6 %5.0440.01401.858.7 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,600.12968.7073.1 %5.0724.67373.7648.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,573.824,407.8454.0 %5.03,177.741,197.8262.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,584.897,029.04-171.9 %0.0613.57509.2017.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,990.266,085.70-1.6 %0.01,561.401,784.64-14.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,774.903,210.5658.7 %5.01,428.26303.7278.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,609.236,489.7755.6 %5.01,599.41367.3777.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,713.201,958.0047.3 %5.0895.82650.5727.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,740.56698.0059.9 %5.065.2788.51-35.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,951.05765.0080.6 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,156.381,568.9850.3 %5.0743.69237.5068.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,944.944,103.1617.0 %5.0990.90556.3243.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,377.502,030.3562.2 %5.01,400.50619.6955.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,025.374,067.00-34.4 %0.01,523.3721.7198.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,565.162,576.0027.7 %5.01,047.94554.9747.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ28,653.8412,345.8656.9 %5.010,460.86143.2198.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,176.111,629.0061.0 %5.0705.66616.3112.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,219.233,661.1141.1 %5.0819.75372.4254.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,399.895,571.51-26.6 %0.01,143.021,005.6212.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,811.843,115.1860.1 %5.0421.05321.9323.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,500.283,507.19-0.2 %0.0819.7780.3090.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,301.932,566.4377.3 %5.0857.78389.7854.6 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 49,375.6229,898.3039.4 %5.01,044.53408.5060.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,748.101,009.0063.3 %5.0572.54168.4970.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,667.252,978.4018.8 %5.0834.42142.5082.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,126.801,178.0062.3 %5.0629.59209.8366.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,942.914,825.622.4 %1.01,238.08559.6354.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,036.753,867.0023.2 %5.01,466.32858.0841.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,389.283,827.22-60.2 %0.01,219.09208.2682.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 128,224.6522,752.8619.4 %5.02,297.25117.0094.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 281,869.0614,075.1882.8 %5.01,093.94654.2440.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3113,414.254,663.4495.9 %5.02,901.84410.0885.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 442,856.8513,387.6668.8 %5.01,476.68328.7077.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร55,276.0213,509.4075.6 %5.02,800.99122.7795.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,065.255,935.94-93.7 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ189,735.1456,240.0070.4 %5.01,990.03244.7187.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ45,611.0982,273.20-80.4 %0.01,243.271,530.40-23.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,691.4118,998.0033.8 %5.0933.39384.0558.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์118,012.86151.5299.9 %5.01,027.38118,394.59-11,423.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,486.7724,127.0051.2 %5.0888.83789.6611.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ89,090.5550,462.1143.4 %5.0858.79391.8554.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,860.2935,224.00-68.9 %0.02,247.402,005.4110.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,433.742,726.0020.6 %5.0762.70221.0671.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,142.791,904.0039.4 %5.0686.64396.8842.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ33,188.2212,540.0062.2 %5.010,134.313,780.5462.7 %5.0
รวม 1,270,908 523,170 58.83 % 85,207 147,923 -73.60 %