สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 270,743.81100.0099.9 %5.0435.3295.0078.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,467.75832.0076.0 %5.0662.45160.4075.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี18,929.2319,859.25-4.9 %0.073.8190.25-22.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี59,089.8110,809.4081.7 %5.0210.41117.8944.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,430.933,000.0012.6 %5.0947.69142.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี28,888.1723,148.0019.9 %5.03,229.61722.6077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,425.672,443.5055.0 %5.0310.14118.4061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,032.78788.0084.3 %5.0294.6057.5780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,109.95742.0081.9 %5.0422.1441.5190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,655.95386.0089.4 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,965.62530.0086.6 %5.0449.4776.1583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,753.77177.0095.3 %5.0266.6040.7684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,723.72742.0084.3 %5.0354.9373.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,845.54557.0085.5 %5.0373.5062.3683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,195.61647.0084.6 %5.0305.4381.1873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,281.90782.0081.7 %5.0388.1283.1678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,189.50548.0086.9 %5.0415.1568.9283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,179.30598.0085.7 %5.0498.3368.1386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,757.69490.0087.0 %5.0303.9075.8275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,215.78496.0088.2 %5.0415.0013.3196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,733.12586.0084.3 %5.0190.0212.2693.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,685.84448.0087.8 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,190.70352.0091.6 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,075.66802.0080.3 %5.0338.5673.4278.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,057.36220.0094.6 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์392.19240.0038.8 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,704.30556.0085.0 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,344.5826,029.00-254.4 %0.02,225.64366.7583.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ5,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,846.934,389.57-14.1 %0.01,081.69552.1149.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,504.051,916.0065.2 %5.01,651.75116.7892.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,862.382,101.5026.6 %5.0687.02111.4783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,236.211,290.0060.1 %5.0540.34296.4045.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,008.021,500.0050.1 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,883.921,299.3054.9 %5.0603.8592.6384.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,701.01811.0070.0 %5.0477.39158.0566.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,084.342,886.8129.3 %5.0800.65327.6259.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,731.412,319.0015.1 %5.01,366.04475.0065.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,399.042,746.4019.2 %5.0966.70623.9035.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,909.8413,081.0012.3 %5.04,702.144,107.0012.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,219.81174.0096.7 %5.01,536.49482.6068.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,643.222,575.0029.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,924.873,000.0049.4 %5.01,518.17950.0037.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,525.043,031.7833.0 %5.01,861.031,080.1042.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,711.1218,406.1131.1 %5.02,404.83124.5094.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,278.541,825.8019.9 %5.0560.99347.2438.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,058.125,987.4715.2 %5.02,188.811,436.9034.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,278.361,000.0084.1 %5.01,172.4695.0091.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี10,948.8831,041.07-183.5 %0.02,487.99308.8587.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี307,739.63251,338.4818.3 %5.01,459.8943.2297.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,914.6811,500.0011.0 %5.03,381.652,585.0023.6 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,987.851,000.0083.3 %5.01,472.6095.0093.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,284.037,011.28-63.7 %0.01,440.93776.0946.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,107.801,000.0075.7 %5.01,118.84190.0083.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)14,835.8011,753.0020.8 %5.05,106.301,759.0065.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,424.264,720.3936.4 %5.02,669.99201.4092.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง21,210.3312,880.0539.3 %5.0402.071.0099.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,681.34838.0050.2 %5.087.1995.00-9.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,659.811,873.0048.8 %5.0985.7446.9295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,336.721,127.7666.2 %5.0857.69429.0150.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,456.6751,338.00-151.0 %0.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,177.911.00100.0 %5.01,413.11904.5836.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,933.442,367.3039.8 %5.01,080.80174.7183.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี7,077.6015,082.74-113.1 %0.01,784.40167.5990.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,209.121,000.0092.4 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,773.157,451.14-29.1 %0.01,461.120.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,272.637,100.002.4 %1.01,993.57653.6567.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,054.2218,148.5930.3 %5.0908.04347.0361.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี72,087.2220,944.0070.9 %5.0675.11582.3713.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 127,197.50111,985.0012.0 %5.02,289.71953.7558.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,894.371,500.0048.2 %5.0725.42190.0073.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,758.3615,000.0031.1 %5.01,443.02475.0067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,362.912,161.0035.7 %5.0909.66306.9966.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,905.275,600.0018.9 %5.01,556.20406.6073.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,522.234,000.0058.0 %5.03,362.72190.0094.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,560.196,605.32-85.5 %0.01,249.70987.4521.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,226.7510,000.002.2 %1.03,362.72475.0085.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,321.755,000.0051.6 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,350.875,000.0074.2 %5.0760.46285.0062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 193,492.0024,319.0074.0 %5.01,316.83323.9575.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 233,578.2615,172.0054.8 %5.01,369.17333.5075.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 371,665.022,207.4796.9 %5.03,187.24986.0369.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 429,103.6916,481.5143.4 %5.03,081.93402.8086.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 529,135.7417,944.0038.4 %5.01,311.31462.6664.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม35,644.7842,356.00-18.8 %0.01,177.74681.7742.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี56,388.1910,000.0082.3 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,530.335,000.0083.6 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล62,332.8532,922.2047.2 %5.01,020.431,007.831.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ38,707.5627,410.0029.2 %5.01,080.47414.1361.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,168.383,000.0086.5 %5.03,003.662,660.1511.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,348.895,840.8043.6 %5.03,911.951,505.2061.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,950.8210,424.0145.0 %5.01,126.03397.1064.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,483.181,853.0046.8 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี45,990.9311,828.0074.3 %5.02,940.56894.7569.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,860.742,456.0049.5 %5.01,213.92494.0059.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,261.204,500.0014.5 %5.01,556.2061.7596.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,362.112,000.0040.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี32,956.2914,915.1854.7 %5.06,640.867,054.20-6.2 %0.0
รวม 1,789,107 1,044,245 41.63 % 134,579 50,386 62.56 %