สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,267.56999.0076.6 %5.0509.58217.0957.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร15,770.9215,094.704.3 %2.0189.34105.4844.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,449.361,894.0045.1 %5.0623.68258.0258.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,079.931,772.0042.5 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,023.599,752.0035.1 %5.01,783.63243.2086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,125.441,614.0068.5 %5.0365.8520.1094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,632.61544.0088.3 %5.0237.2752.3377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,595.28631.0086.3 %5.0322.4030.5990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,326.78566.0089.4 %5.0286.043.3498.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,417.18772.0082.5 %5.0262.2926.3190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,722.39430.0090.9 %5.0218.5922.1289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,003.94370.0092.6 %5.0284.7310.5296.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,416.524,294.20-25.7 %0.0680.70258.4062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,631.081.00100.0 %5.0252.5647.5081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,674.54955.0064.3 %5.0460.98146.3068.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,631.75755.5071.3 %5.0399.73167.2058.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,172.371,626.0061.0 %5.0927.911,045.33-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,359.421,366.0059.3 %5.0516.79411.2520.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,382.031,338.0069.5 %5.0642.67261.4859.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,973.382,781.0030.0 %5.0813.82569.2830.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,426.053,893.80-60.5 %0.0530.151,105.52-108.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,205.492,686.3848.4 %5.01,327.24630.8852.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,310.794,119.7822.4 %5.0927.91167.3282.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,574.8620,818.35-216.6 %0.01,460.38299.2579.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,454.621,901.0065.1 %5.0737.772.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,884.391,005.0074.1 %5.0699.73119.9182.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,814.54708.0085.3 %5.0550.62600.65-9.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,603.483,408.005.4 %2.5606.21184.9769.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,694.62-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,389.60793.0066.8 %5.01,118.07651.3041.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,115.812,484.0020.3 %5.0761.77515.8532.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,868.2410,020.00-105.8 %0.01,039.4639.2596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,380.772,437.0044.4 %5.0642.69675.40-5.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,890.382,439.0037.3 %5.0870.86341.5060.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,598.323,712.0019.3 %5.0653.23217.0966.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,035.763,106.7838.3 %5.0908.91561.4338.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,189.182,852.0010.6 %5.0509.5843.6191.4 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,003.222,186.0080.1 %5.0642.67314.9351.0 %5.0
รจ.จ.ยโสธร39,507.4430,729.7622.2 %5.0794.21485.4838.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,679.981,059.0060.5 %5.0395.4850.5587.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,520.161,765.0049.9 %5.0623.67452.4927.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,760.291,026.0062.8 %5.0471.54277.8841.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,967.802,876.4127.5 %5.0813.82152.5681.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,401.761,778.0059.6 %5.01,003.9838.2096.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,294.525,549.6854.9 %5.03,837.32848.9877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 133,337.6414,874.8655.4 %5.01,627.24487.1670.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 214,886.1177.9699.5 %5.01,307.98554.1657.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,639.095,287.6820.4 %5.0335.03375.16-12.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,014.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,712.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา60,623.4026,880.0055.7 %5.0786.52743.385.5 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,969.3620,784.00-160.8 %0.01,611.811,473.998.6 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,162.84115.2096.4 %5.0623.66872.36-39.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,850.98568.0080.1 %5.0471.53202.2257.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร35,624.3724,462.0031.3 %5.02,260.357,839.01-246.8 %0.0
รวม 416,627 253,959 39.04 % 42,624 26,917 36.85 %