สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,948.83123.0096.9 %5.0592.85105.3682.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,957.337,500.005.7 %2.549.9191.15-82.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,356.154,984.84-48.5 %0.0802.03115.3685.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,759.152,220.0040.9 %5.0830.772.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,928.934,323.2066.6 %5.02,399.36297.3587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,504.621,686.0062.6 %5.0375.1355.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,923.90494.0087.4 %5.0346.9344.6987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,778.08553.0085.4 %5.0319.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,744.82325.0091.3 %5.0444.2087.6980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,771.85685.0085.6 %5.0441.3959.4486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,661.64718.0084.6 %5.0288.5299.7265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,807.68528.0086.1 %5.0203.9842.9778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,721.59367.0092.2 %5.0381.2944.3988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,602.76505.0089.0 %5.0461.9487.2881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,675.69624.0086.7 %5.0353.7721.9493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,591.48352.0092.3 %5.0507.4344.8791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,582.25308.0093.3 %5.0260.6147.1881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,613.30476.0089.7 %5.0392.00104.4173.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,427.944,905.06-10.8 %0.0878.091,140.38-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,534.831.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,714.62588.0078.3 %5.0471.74348.6526.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,868.491,539.9046.3 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,354.7045,738.95-950.3 %0.01,163.33456.9160.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,457.511,800.0047.9 %5.0859.07423.6150.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,269.991,802.0044.9 %5.0535.80375.2530.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,487.796,000.0019.9 %5.02,513.47950.0062.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,339.784,716.16-101.6 %0.0625.16668.94-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,203.313,928.0624.5 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,825.4447,685.30-888.2 %0.01,353.48312.6576.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,199.4014,566.00-77.6 %0.01,620.2250.1796.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,917.772,215.8462.6 %5.0973.17331.3166.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,647.67609.0063.0 %5.075.8375.90-0.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,041.731,765.0042.0 %5.0897.1051.4594.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,128.991,038.0066.8 %5.0726.14513.3829.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,566.853,252.0071.9 %5.0660.35311.2652.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,699.5531,204.00-221.7 %0.01,981.02950.0052.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,075.083,927.9922.6 %5.01,543.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,686.642,078.0043.6 %5.01,030.220.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,064.1814,246.85-250.5 %0.01,106.28138.6487.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,481.081,585.0054.5 %5.0916.12925.58-1.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,859.692,470.5336.0 %5.01,106.28501.2354.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,169.811,281.0075.2 %5.01,524.63711.7453.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,520.023,303.4526.9 %5.01,068.22236.2777.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,826.693,164.2517.3 %5.01,710.3166.2196.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,569.024,135.009.5 %4.5935.13688.1426.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ56,434.2139,554.1229.9 %5.01,230.73959.5022.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,379.381.00100.0 %5.0630.880.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,005.412,757.0631.2 %5.01,030.21239.1376.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,242.871,306.0159.7 %5.0744.98211.3171.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,881.515,203.8311.5 %5.01,372.50339.4875.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,269.604,364.00-33.5 %0.0725.961.9599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 134,919.8931,120.0010.9 %5.01,862.94411.1477.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,286.3015,630.99-68.3 %0.01,770.08637.6364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,719.5915,308.1654.6 %5.01,564.59665.8957.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,554.603,956.28-54.9 %0.0269.41303.59-12.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ82,670.11108,581.00-31.3 %0.01,715.64843.1650.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ43,955.3022,444.0048.9 %5.01,034.921,280.00-23.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ899.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ87,182.302,309.0197.4 %5.0945.30415.4656.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์43,349.651,111.0097.4 %5.0991.07115.3588.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,231.342,063.0036.2 %5.0859.07435.3349.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,221.82677.0079.0 %5.0527.24157.7070.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,846.751.00100.0 %5.05,256.500.95100.0 %5.0
รวม 680,019 492,706 27.55 % 60,879 19,368 68.19 %