สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,679.29375.0086.0 %5.0380.7986.0277.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ19,654.5514,658.6525.4 %5.072.2040.2644.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,004.531,138.0062.1 %5.0532.91123.5576.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,139.691,957.0037.7 %5.0628.0021.7896.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,346.9611,121.6022.5 %5.01,902.07456.8976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,136.271.00100.0 %5.0212.80113.1746.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,921.95591.0084.9 %5.0258.8986.4766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,782.52491.0087.0 %5.0375.1660.9183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,825.27678.0082.3 %5.0231.1041.4082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,733.06624.0083.3 %5.0196.9742.8278.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,379.632,350.9856.3 %5.0970.29766.2021.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,630.111,411.0061.1 %5.0780.13647.2017.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,232.221,566.0051.6 %5.0570.9526.6495.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,375.13658.5080.5 %5.0589.97323.7345.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,955.833,126.9036.9 %5.01,217.501,198.491.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,318.042,400.0067.2 %5.01,512.83855.0043.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,682.831,362.9063.0 %5.0761.11527.2530.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,402.492,965.1432.6 %5.0913.24202.1677.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ12,890.748,325.9035.4 %5.0989.3163.1793.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,727.672,248.5039.7 %5.0685.05230.8566.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,544.011,786.0049.6 %5.0647.02125.8880.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,175.47826.0074.0 %5.0513.91136.3873.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,353.152,292.0031.6 %5.0666.03130.0480.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,124.30183.6096.4 %5.01,369.63811.2940.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,628.471,098.5985.6 %5.01,084.39696.9435.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,579.791,595.0055.4 %5.0761.11249.0667.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,107.289,118.3243.4 %5.01,845.03202.6789.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,385.331,791.0047.1 %5.0513.91436.0515.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,642.721.00100.0 %5.0780.130.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,317.372,241.0032.4 %5.0641.96540.5015.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,640.942,118.4441.8 %5.0818.16443.1045.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,944.913,425.6713.2 %5.0723.0875.7189.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,260.031,849.0083.6 %5.0665.30287.5356.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 42,765.9845,906.88-7.3 %0.0769.85878.27-14.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,867.86837.0070.8 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,437.261,547.4155.0 %5.0628.00263.5058.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,037.53531.0082.5 %5.0456.86262.0742.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,187.514,169.7632.6 %5.0927.20197.6678.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,377.981,099.0067.5 %5.0589.9743.3892.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,559.683,445.003.2 %1.5666.03165.4075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ67,037.1621,136.0068.5 %5.01,436.69772.1546.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,206.682,232.2772.8 %5.0321.36120.5062.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ128,506.5250,353.2860.8 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน49,113.2218,112.0063.1 %5.0589.94476.4819.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,074.181.00100.0 %5.01,477.960.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,328.551,713.0048.5 %5.0570.95477.0616.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,725.331,276.0053.2 %5.0418.85368.5312.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,761.4211,826.0933.4 %5.04,521.172,344.1748.2 %5.0
รวม 541,509 250,562 53.73 % 39,327 16,474 58.11 %