สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,711.091.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,869.1813,819.000.4 %0.5187.85114.0039.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,921.631,729.0040.8 %5.0518.87165.3068.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,244.661,949.0039.9 %5.0594.9390.7284.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�12,817.449,872.0023.0 %5.01,900.70416.7778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,000.221.00100.0 %5.0255.6352.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,700.42431.0088.4 %5.0277.1677.9071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,976.67365.0090.8 %5.0280.4877.9072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,739.62374.0090.0 %5.0268.4976.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,588.61185.0094.8 %5.0237.2414.3394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,646.51319.0091.3 %5.0344.60123.6064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,927.51421.0089.3 %5.0956.24780.2018.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,869.402,549.0034.1 %5.0861.16384.9455.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,169.681,112.0064.9 %5.0575.92332.5042.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,976.681,143.8061.6 %5.0537.89505.156.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,148.712,135.0048.5 %5.0975.25760.0022.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,330.443,440.00-3.3 %0.0772.59807.92-4.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,668.912,547.0045.4 %5.01,184.43652.6544.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,343.811,949.0055.1 %5.01,051.32228.0078.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,846.1711,652.001.6 %0.52,154.25186.2091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,673.131,382.0062.4 %5.0785.0921.9297.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,599.57326.0079.6 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,330.74731.0078.1 %5.0690.0131.3595.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,978.01473.0084.1 %5.0499.85401.1519.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,510.781,249.0064.4 %5.0709.03228.0067.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,885.0844,620.12-813.4 %0.01,279.511,075.4016.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,460.443,212.5728.0 %5.01,108.37526.1052.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,634.711,899.0047.8 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,395.439,102.20-68.7 %0.01,204.6275.2393.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,491.711,585.0084.9 %5.0566.75589.21-4.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,314.743,825.00-15.4 %0.0709.03423.0640.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,961.094,160.00-5.0 %0.0899.19421.0453.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,401.532,100.0052.3 %5.0709.03214.7669.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู3,431.542,716.0020.9 %5.0480.8447.6990.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,472.092,490.0091.8 %5.0626.04430.3931.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�51,356.4235,609.0030.7 %5.0847.58613.8927.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,664.901,131.0057.6 %5.0366.7477.1479.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,467.622,000.0042.3 %5.0690.01304.1055.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,811.151,037.0063.1 %5.0518.8797.8581.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,981.153,174.0020.3 %5.0766.08248.3067.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ1,870.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ133.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,332.363,043.058.7 %4.0709.03488.5231.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 62,791.7110,328.0083.6 %5.01,039.01384.7563.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 227,629.315,481.5080.2 %5.01,084.38475.0056.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,783.043,372.3775.5 %5.0310.42285.008.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู48,249.242,500.0094.8 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง87,834.0012,552.0085.7 %5.0639.67336.3947.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,115.4312,998.00-82.7 %0.01,378.37178.6087.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,053.922,066.0032.3 %5.0613.95390.3236.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,845.281,006.0064.6 %5.0423.79133.0068.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,162.308,574.0039.5 %5.03,925.756,431.32-63.8 %0.0
รวม 525,116 240,737 54.16 % 39,695 21,343 46.23 %