สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,483.971.00100.0 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,035.368,530.67-21.3 %0.01,280.05323.1774.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,728.121,384.0062.9 %5.0576.46156.4672.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,113.7826,352.89-9.3 %0.0137.51130.515.1 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,523.615,524.6015.3 %5.049.05108.32-120.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 115,180.2747,561.0058.7 %5.01,994.91612.2569.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,336.561.00100.0 %5.01,546.280.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,244.522,800.0013.7 %5.0418.3547.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,524.4819,845.003.3 %1.55,180.51690.8086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,977.301,475.0070.4 %5.0429.81193.7154.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,976.931,551.0068.8 %5.0314.47181.7642.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,530.53474.0089.5 %5.0168.199.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,787.83358.0092.5 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,610.44339.0092.6 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,553.901,363.0070.1 %5.0490.4591.8581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,473.05345.0092.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,809.401,051.0078.1 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,501.5731.0099.3 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,204.41526.0087.5 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,828.871,510.0068.7 %5.0371.8442.7888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,830.981,008.0079.1 %5.0460.3246.8289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,497.54513.0088.6 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,544.97659.0085.5 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,508.08490.0089.1 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,171.61637.0084.7 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,084.13418.0089.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,109.42447.0089.1 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,125.42497.0088.0 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,156.42445.0089.3 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,035.524,667.78-15.7 %0.01,070.88798.5125.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,652.36634.0676.1 %5.0485.13186.7261.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,606.76756.0071.0 %5.0467.6186.6181.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,761.67589.0078.7 %5.0490.37170.5265.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,891.49871.0069.9 %5.0569.0099.5282.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,356.284,060.00-21.0 %0.0709.57189.4973.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,135.963,474.0032.4 %5.01,451.201,359.456.3 %3.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,772.791.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,070.831.00100.0 %5.01,255.411.8599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 623,125.4464,250.00-177.8 %0.08,043.115,009.2037.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,362.111.00100.0 %5.01,476.000.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,509.621,900.0081.9 %5.03,466.891,900.0045.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,036.385,202.64-3.3 %0.02,485.982,443.841.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,068.1020,241.903.9 %1.52,861.021,303.5054.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,658.5612,671.1752.5 %5.0972.54424.4856.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,142.441.00100.0 %5.02,755.120.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,917.233,834.18-100.0 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,830.763,705.0745.8 %5.02,344.95779.0766.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,647.863,945.4615.1 %5.01,318.09259.0980.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,069.221.00100.0 %5.01,432.771.8599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,020.0015,582.00-29.6 %0.03,809.181.85100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,245.245,645.0565.3 %5.02,444.01171.0093.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,423.313,275.0071.3 %5.01,070.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,253.187,132.00-67.7 %0.01,552.60520.5866.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,460.5110,941.4312.2 %5.04,644.87190.0095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,913.821.00100.0 %5.04,087.821.85100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,060.818,693.00-7.8 %0.02,982.853,575.83-19.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,354.8214,242.7733.3 %5.0323.08209.0035.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,598.21949.0040.6 %5.071.0051.0128.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,038.621,826.0039.9 %5.0880.7292.5089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,093.151,528.0050.6 %5.0785.64277.8664.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,190.645,432.01-29.6 %0.01,184.97423.0164.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,402.4340,011.00-440.5 %0.01,793.491,499.5616.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,995.0010,569.42-76.3 %0.01,850.53369.4180.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,185.9116,362.00-34.3 %0.02,592.22128.6695.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,886.131.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,179.361.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,761.201.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,451.261.00100.0 %5.01,203.990.9099.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,168.813,798.9938.4 %5.01,605.27565.5764.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,050.155,560.00-37.3 %0.012,245.6665.5599.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,842.2913,282.2016.2 %5.0778.41506.5734.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,567.2113,044.0025.7 %5.0558.65325.8141.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 41,603.981.00100.0 %5.01,001.690.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,980.2016,380.00-49.2 %0.03,222.021,407.9556.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,969.861,426.0052.0 %5.0652.53186.5771.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น35,317.8819,593.0044.5 %5.01,624.53339.4779.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,524.272,661.0024.5 %5.0918.75481.2747.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,736.831.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,327.524,221.002.5 %1.01,013.83121.4688.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,851.384,201.0013.4 %5.01,741.84344.3780.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,249.486,395.92-50.5 %0.01,184.97465.3660.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น17,593.554,257.0775.8 %5.0104,742.93357.4099.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 151,921.7219,750.0062.0 %5.01,011.32684.0032.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 230,532.9810,148.6066.8 %5.0719.60694.953.4 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,225.4310,397.8831.7 %5.01,354.60443.6567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 448,293.6614,458.6770.1 %5.01,682.75399.9276.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 554,897.9123,264.1657.6 %5.01,624.68402.8075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)32,764.5313,544.7858.7 %5.02,571.851,211.2552.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,359.7419,200.00-201.9 %0.0409.14655.50-60.2 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,664.881.00100.0 %5.0365.42458.90-25.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น88,330.551.00100.0 %5.01,946.24327.0683.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น23,771.5336,993.00-55.6 %0.01,091.551,433.08-31.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน65,139.0525,768.0060.4 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น33,589.5151,888.00-54.5 %0.01,175.831.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,583.061.00100.0 %5.0942.201.8599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,669.271.00100.0 %5.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,240.0610,874.4848.8 %5.03,489.172,994.8014.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,534.8241,280.00-1.8 %0.01,932.33370.6480.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,341.74899.0073.1 %5.01,083.16180.1283.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น147,260.22715,241.00-385.7 %0.02,152.11948.2455.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,614.663,381.006.5 %3.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,593.5510,263.00-83.5 %0.02,229.51214.7090.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,660.481,125.0057.7 %5.01,378.7338.5297.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,145.372,425.0022.9 %5.0804.65380.0052.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,533,537 1,504,866 1.87 % 255,387 43,750 82.87 %