สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,801.24950.0066.1 %5.0573.59170.4070.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,116.047,552.006.9 %3.056.16150.55-168.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,140.221,107.3084.5 %5.065.3157.0012.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,312.575,676.5095.3 %5.04,604.27424.0590.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 479,734.703,901.0095.1 %5.04,569.8884.9398.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,558.671,334.0062.5 %5.0820.8068.8791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,591.5812,051.2022.7 %5.03,563.64138.1696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,185.2120,159.349.1 %4.54,966.29446.3891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,475.994,817.6625.6 %5.0533.9048.3091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,244.68496.0088.3 %5.0251.0091.3963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี839.351,086.00-29.4 %0.0327.13123.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,100.35225.0094.5 %5.0266.0377.9970.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,718.67444.0092.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,330.18188.0094.4 %5.0461.2242.1890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,796.33406.0089.3 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,011.91527.0086.9 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,352.60410.0090.6 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,943.75376.0090.5 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,871.42472.0087.8 %5.0442.01108.8075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,050.24524.0087.1 %5.0283.7163.3677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,008.13372.0090.7 %5.0298.764.1598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,667.81406.0091.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,044.93513.0087.3 %5.0269.4095.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,029.71660.0083.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,610.997,727.53-37.7 %0.02,268.29546.7775.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,578.075,323.89-16.3 %0.0915.88365.5060.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,177.601,615.0025.8 %5.0430.47105.0275.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,570.38887.5065.5 %5.0433.25172.2260.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,576.76795.0069.1 %5.0477.56150.5068.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,602.70891.6465.7 %5.0447.08184.4358.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,284.962,019.0061.8 %5.0751.37132.2582.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,297.982,596.0039.6 %5.01,220.13993.2918.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,618.281,703.0052.9 %5.0896.86149.1983.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 514,459.6640,408.00-179.5 %0.07,244.375,551.2523.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,823.921,108.0071.0 %5.0725.72391.6946.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,840.855,013.0049.1 %5.03,387.962,131.5337.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,372.842,714.00-14.4 %0.0584.77480.7017.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,540.365,455.4327.7 %5.01,695.54903.0046.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,881.156,809.00-15.8 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,470.372,193.5050.9 %5.01,779.211,972.00-10.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี22,255.1544,601.00-100.4 %0.02,665.350.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี255,425.33362,859.53-42.1 %0.01,349.201,101.0518.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี4,680.522,009.0057.1 %5.0953.91157.8083.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)4,499.034,373.762.8 %1.01,129.32660.4441.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,171.0312,555.79-12.4 %0.04,027.821,796.1155.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,771.908,068.0031.5 %5.03,974.393,674.657.5 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,255.812,118.0034.9 %5.086.2452.3039.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,249.8515,440.00-375.1 %0.0839.82168.3180.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,467.751,063.0069.3 %5.0839.82413.9750.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,952.794,794.523.2 %1.5956.98518.6445.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,145.5547,420.83-563.6 %0.01,771.603,300.34-86.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,988.438,240.00-37.6 %0.01,676.52582.9665.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี4,259.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0723.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,145.6014,843.40-46.3 %0.02,247.00155.1393.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,510.512,863.0075.1 %5.0801.78940.72-17.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,261.154,849.38-13.8 %0.01,087.02535.9150.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,640.829,632.00-45.0 %0.01,790.61392.7178.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,894.353,320.0032.2 %5.01,391.28591.6057.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,074.757,529.00-6.4 %0.01,125.0544.5596.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,924.949,736.0034.8 %5.0546.04353.7735.2 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 99,252.7059,427.8440.1 %5.01,784.12749.7658.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,333.971,000.0070.0 %5.0649.6597.7285.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,018.605,589.23-11.4 %0.01,220.14332.5072.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,326.0710,993.0032.7 %5.01,619.26450.6672.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,525.844,095.00-16.1 %0.0419.26307.7126.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,686.8713,250.00-24.0 %0.02,670.36515.3980.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,479.352,010.0076.3 %5.02,532.24119.1195.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,182.0357,681.90-703.1 %0.01,352.6821.1898.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,516.0311,652.20-78.8 %0.02,646.641,035.3460.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 133,456.3316,055.8252.0 %5.01,395.78630.3554.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,475.8811,575.5169.1 %5.01,482.47526.3064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 339,098.3518,617.8652.4 %5.01,381.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 461,737.2212,599.0479.6 %5.01,527.13357.0376.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,107.9114,805.15-12.9 %0.0463.83360.8622.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,614.096,710.3822.1 %5.0335.96252.3224.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี88,946.09106,500.00-19.7 %0.01,821.18134.4992.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี30,125.8940,652.99-34.9 %0.01,079.50196.2681.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี175,328.0911,737.1893.3 %5.01,227.431,181.553.7 %1.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี21,436.273,306.5084.6 %5.0845.99273.5067.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี69,065.2834,778.0049.6 %5.01,003.30514.5048.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,108.7928,400.0019.1 %5.01,038.86323.8868.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี43,678.1734,082.0022.0 %5.01,012.38297.1870.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ78,255.8319,798.1374.7 %5.01,017.80368.1563.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน109,378.7341,920.0061.7 %5.01,042.82787.7624.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,251.1616,690.9933.9 %5.02,790.352,954.60-5.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,864.827,048.5020.5 %5.02,558.9520.5899.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี57,940.2663,265.00-9.2 %0.01,402.53443.7568.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,904.231,414.1351.3 %5.01,285.3660.4895.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,766.831,758.0063.1 %5.01,054.97325.4069.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,181.197,120.01-37.4 %0.01,801.58203.5588.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,486.182,388.0031.5 %5.01,105.80383.8365.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,500.465,049.7651.9 %5.02,541.11570.0077.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,023.50102.0090.0 %5.0399.80237.5040.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ18,419.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,996.86ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,929,001 1,390,304 27.93 % 125,600 47,452 62.22 %