สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,316.88997.0069.9 %5.0272.5743.8783.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,766.762,050.0045.6 %5.0576.83122.3278.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,231.681,943.0039.9 %5.0443.7220.6595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 420,705.1122,203.00-7.2 %0.04,832.61627.4687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 127,130.0627,776.00-2.4 %0.02,752.67598.5078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 215,705.8427,783.00-76.9 %0.02,822.71342.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,107.08926.0077.5 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,757.562,377.0064.8 %5.0314.3564.6079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,169.482,083.0070.9 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,436.543,501.0045.6 %5.0347.25113.1367.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,644.424,030.0053.4 %5.0318.8966.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,760.82695.0081.5 %5.0179.1195.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,482.343,425.0047.2 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,827.993,051.0047.6 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,560.9714,000.00-113.4 %0.01,432.551,048.8326.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,808.783,001.00-6.8 %0.01,072.92749.2830.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,487.221,522.0066.1 %5.0938.16206.5878.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,037.581,404.0053.8 %5.0386.67199.2748.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,125.021,306.0058.2 %5.0355.73122.9765.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,108.882,220.0046.0 %5.0694.78724.77-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,183.292,611.0037.6 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,745.721,810.0061.9 %5.0957.15332.5065.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,543.4424,101.00-78.0 %0.01,679.79142.5091.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,479.948,664.00-93.4 %0.01,107.45108.3090.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,817.101,800.0052.8 %5.0512.60142.5072.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,664.681,203.0067.2 %5.0629.4220.2796.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,118.431,000.0067.9 %5.0329.62171.0048.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,158.904,900.00-17.8 %0.0671.91140.9779.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,683.1824,492.00-66.8 %0.02,668.621,230.6453.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,073.855,547.00-9.3 %0.0805.05556.1030.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,396.702,637.0040.0 %5.0576.86213.9762.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,586.8115,659.00-137.7 %0.01,337.47106.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,609.282,111.0081.8 %5.0533.00185.0165.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,587.132,365.0034.1 %5.0501.46338.6032.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,832.113,000.0048.6 %5.0671.9195.0085.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,155.353,429.0044.3 %5.01,133.20314.8372.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,625.2214,159.00-113.7 %0.01,432.55112.1292.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,907.469,000.0017.5 %5.0963.49317.5267.0 %5.0
รจก.บางขวาง 184,113.33230,043.00-24.9 %0.01,984.41414.0979.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,377.9553,168.0010.5 %5.0839.83511.2639.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,746.58235.0091.4 %5.0272.57100.0063.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,676.172,956.0036.8 %5.0938.13392.3558.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,709.531,884.0049.2 %5.0538.80354.2534.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,643.8415,171.00-30.3 %0.01,926.97313.5083.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,481.902,187.0051.2 %5.0500.81174.6765.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,588.983,275.0028.6 %5.0525.06109.2579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 133,848.4415,442.0054.4 %5.0357.76451.91-26.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 222,397.9016,620.0025.8 %5.0615.99355.5642.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี24,197.2513,500.0044.2 %5.0667.12214.9867.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,475.835,993.00-33.9 %0.0387.26388.04-0.2 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,975.0019,908.00-185.4 %0.0359.60280.2522.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี59,554.5537,000.0037.9 %5.0453.63620.16-36.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,201.8620,664.00-35.9 %0.02,347.661,128.5851.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ263,432.50158,000.0040.0 %5.0374.72454.10-21.2 %0.0
สถาบันทันตกรรม105,540.3289,000.0015.7 %5.0211.62238.36-12.6 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก746,834.00628,000.0015.9 %5.011,780.04784.9193.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,935.103,007.0023.6 %5.0656.77385.0641.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,928.90576.0080.3 %5.0253.56116.7154.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี115,638.563,189.3497.2 %5.051,168.646,730.6286.8 %5.0
รวม 1,944,638 1,574,599 19.03 % 113,403 24,470 78.42 %