สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,587.62589.0077.2 %5.0608.39432.0629.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,275.7425,841.41-21.5 %0.066.90179.23-167.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,939.656,363.2036.0 %5.066.5797.41-46.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,802.194,120.0014.2 %5.0104.0055.8746.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,915.542,050.0029.7 %5.0741.50145.6180.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,290.131,740.0047.1 %5.0377.33100.6673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,043.3012,040.0039.9 %5.02,928.3584.5597.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,270.30606.0085.8 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,637.66569.0087.7 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,796.90463.0087.8 %5.0416.8047.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,706.64526.0085.8 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย4,054.84423.0089.6 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,545.9626.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,334.521,068.0075.4 %5.0396.69107.3572.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,220.78464.0089.0 %5.0234.3955.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว2,273.32273.0088.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,654.49548.0085.0 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,639.688,970.7615.7 %5.01,593.271,099.2131.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,799.284,770.3017.7 %5.0816.00367.6754.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย5,181.325,167.000.3 %0.51,426.091,078.2924.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,833.511.00100.0 %5.0608.402.8599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,743.051.00100.0 %5.01,083.80967.7510.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,149.80906.0071.2 %5.0798.55485.8039.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,675.57311.1088.4 %5.01,586.38315.4480.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,201.122,990.0028.8 %5.0950.69584.2138.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,062.70854.5858.6 %5.0562.52769.89-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,428.032,788.0148.6 %5.01,673.291,005.0539.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,498.413,510.0022.0 %5.01,273.95125.1890.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,848.9111,465.45-16.4 %0.01,426.07151.0589.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย44,441.7040,583.938.7 %4.0579.06501.5813.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,815.211,941.9049.1 %5.0988.71313.7768.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,567.571,018.0060.4 %5.081.2725.6568.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,560.82725.0071.7 %5.081.2720.9074.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,042.651,249.0059.0 %5.0798.0844.1594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,868.90777.0072.9 %5.0684.45324.4952.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,512.192,550.2327.4 %5.0969.69480.2150.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,861.202,970.0049.3 %5.01,730.334,534.30-162.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,905.922,892.0026.0 %5.01,102.791,344.97-22.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,578.681,798.0049.8 %5.0969.69616.0336.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,166.919,095.8530.9 %5.01,502.15116.3792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,882.591,983.0081.8 %5.0912.65491.0646.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,787.783,084.6018.6 %5.0988.71113.7688.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,260.503,617.0031.2 %5.01,273.95405.8268.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,814.452,014.5058.2 %5.01,273.98216.9883.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,028.764,344.00-43.4 %0.0779.5466.5191.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,822.793,085.0071.5 %5.0874.61594.9232.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย44,208.1330,162.7431.8 %5.01,050.08297.9971.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,125.02411.0080.7 %5.0570.3682.5085.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,454.571,149.0066.7 %5.0836.5786.7689.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย795.62626.0021.3 %5.0703.4775.6889.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,162.704,932.214.5 %2.0912.65308.6666.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,671.392,692.5042.4 %5.01,350.02604.9555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,458.322,542.7565.9 %5.01,958.53653.8966.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 322,293.718,385.4262.4 %5.01,623.00995.7038.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1479,791.3818,971.8396.0 %5.02,643.01544.0179.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 223,698.8310,256.5056.7 %5.01,531.43665.0056.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)23,980.561.00100.0 %5.01,579.921.8599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,969.874,170.8686.1 %5.0329.28344.91-4.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย76,231.4961,028.0019.9 %5.01,657.29619.4062.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,381.3246,168.2449.5 %5.0973.50680.5030.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ12,919.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ564.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย15,419.8115,333.000.6 %0.52,331.871,308.8543.9 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ449,855.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ90,476.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,598.603,722.24-3.4 %0.01,007.73273.9072.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,900.121,880.2535.2 %5.0646.41217.8466.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 28,208.648,899.0068.5 %5.04,190.137,016.55-67.5 %0.0
รวม 1,156,680 404,506 65.03 % 62,993 33,609 46.65 %