สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,324.99187.0095.7 %5.0509.00141.3172.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,954.9428,221.54-13.1 %0.085.06127.78-50.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,424.712,466.8828.0 %5.0667.69243.9063.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,307.551,473.0055.5 %5.0553.6043.3092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,017.838,333.6056.2 %5.02,600.76277.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,984.33464.0090.7 %5.0306.4488.1771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,579.18634.0086.2 %5.0343.4597.8371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,537.98408.0091.0 %5.0430.6886.4379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,944.91611.0087.6 %5.0303.6288.1771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,336.41498.0088.5 %5.0355.0887.7675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,361.19247.0094.3 %5.0442.2043.3490.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ไม่ครบ6,794.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย57,949.0650,364.9013.1 %5.02,553.03403.0584.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,784.581.00100.0 %5.01,257.190.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,957.862,317.6141.4 %5.0435.49174.2060.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,890.794,037.00-113.5 %0.0710.64704.550.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,232.511,178.0063.6 %5.0819.74376.5854.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,636.111,014.0082.0 %5.0418.95188.8454.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,259.315,177.521.6 %0.5794.252,165.00-172.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,370.051,302.0070.2 %5.01,008.291,092.50-8.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,185.383,311.0020.9 %5.0889.3299.7088.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,832.094,206.2813.0 %5.0796.1999.9487.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,601.4711,737.78-155.1 %0.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,504.751,126.0067.9 %5.0623.0985.4686.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,555.24780.0096.8 %5.0226.0788.6060.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,271.961,542.0052.9 %5.0623.0664.7789.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,714.51950.0074.4 %5.0470.97377.5919.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,601.154,891.11-6.3 %0.01,079.480.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,420.883,028.0031.5 %5.0451.95317.3029.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,909.718,157.53-38.0 %0.01,174.5689.2592.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,631.515,013.0111.0 %5.01,326.69637.5951.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,313.557,596.64-43.0 %0.01,079.4842.5296.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,977.312,907.0026.9 %5.0451.95483.95-7.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,820.741.00100.0 %5.0794.240.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,022.345,951.63-18.5 %0.0775.22551.4428.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,272.612,612.6358.3 %5.0832.27385.2753.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,601.1526,992.67-486.7 %0.01,079.4894.2591.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,123.692,916.0073.8 %5.0629.66373.6740.7 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,557.7534,406.0047.5 %5.0744.90537.1227.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,684.951,208.0055.0 %5.0394.8984.4578.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,791.353,353.4530.0 %5.01,317.83592.8655.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,172.481,525.0051.9 %5.0489.98164.1266.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย5,417.484,532.4716.3 %5.0990.97604.6639.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,404.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0604.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,951.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0451.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)7,748.799,956.83-28.5 %0.01,381.43407.4670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 164,778.7513,545.4879.1 %5.01,437.16766.3846.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2116,924.8917,724.0084.8 %5.01,497.36537.7964.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,581.384,300.326.1 %3.0278.23317.30-14.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย79,373.8472,928.008.1 %4.01,263.43699.7144.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย21,084.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0628.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย68,564.11139,854.59-104.0 %0.0592.46543.888.2 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,667.6717,992.06-54.2 %0.01,658.521,322.5020.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,240.552,131.0034.2 %5.0604.08191.1768.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,024.151,402.0053.6 %5.0413.92192.1853.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย35,891.1717,117.0052.3 %5.03,547.313,960.40-11.6 %0.0
รวม 757,634 544,633 28.11 % 45,591 21,274 53.34 %