สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,610.42789.0069.8 %5.0467.00126.1473.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม29,982.1917,492.9941.7 %5.0176.28104.6940.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,857.223,018.2021.8 %5.0795.49212.6473.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,211.941,458.0054.6 %5.0657.1582.9787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,055.2115,292.0019.7 %5.03,148.23418.2086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,774.981,312.0072.5 %5.0286.0622.0892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,865.22557.0085.6 %5.0267.3385.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,231.30864.0079.6 %5.0316.3897.4469.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,001.07641.0087.2 %5.0277.8298.5064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,264.37606.0085.8 %5.0297.8813.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,731.70463.0087.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,248.75416.0090.2 %5.0229.1896.9857.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,302.83582.0086.5 %5.0428.67116.0172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,223.43664.0084.3 %5.0321.1591.6771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,750.32423.0088.7 %5.0158.8212.8391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,948.61255.0093.5 %5.0289.4011.3496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,154.04369.0091.1 %5.0188.6811.8393.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,606.004,924.05-36.6 %0.0828.30706.9814.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,402.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,018.321,658.0058.7 %5.0866.34278.7667.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,223.232,403.0025.4 %5.0676.15164.1575.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,217.781,256.0061.0 %5.0638.14272.3057.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,439.471,434.0183.0 %5.02,767.93173.5193.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,387.074,772.77-99.9 %0.0490.85909.96-85.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,481.381,069.9380.5 %5.01,474.841,377.236.6 %3.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,116.522,100.0049.0 %5.0915.470.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,328.2616,766.55-128.8 %0.01,363.76314.1777.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,173.202,872.129.5 %4.5695.190.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,786.10372.0079.2 %5.058.1747.5018.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,938.151,146.0061.0 %5.0368.8875.6979.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,707.72438.0090.7 %5.01,227.63518.7057.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,590.981.00100.0 %5.0771.251.9599.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,228.8633,618.99-439.7 %0.01,779.101,229.3230.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,527.507,694.009.8 %4.52,009.88383.2280.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,783.781,853.0051.0 %5.0593.13130.5878.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,550.461.00100.0 %5.01,796.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,068.631,250.0088.7 %5.0450.76514.90-14.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,155.793,039.0026.9 %5.0851.21369.1556.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,674.786,986.00-49.4 %0.0885.35109.2587.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,618.762,587.0054.0 %5.01,132.53433.2161.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,413.434,201.9234.5 %5.0828.5385.0889.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,197.402,168.0080.6 %5.0714.20444.4637.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 47,000.9053,765.00-14.4 %0.0921.301,379.40-49.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,001.263,110.0022.3 %5.0600.11172.2371.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,119.373,602.0012.6 %5.0559.38304.4845.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,318.391,742.0047.5 %5.0619.13253.7359.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,956.655,953.000.1 %0.5980.41456.5053.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,910.293,206.0034.7 %5.01,132.55715.6036.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,913.218,310.10-112.4 %0.0866.31268.1769.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม24,587.4010,343.2057.9 %5.01,804.2266.4896.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 335,469.5211,549.6667.4 %5.01,065.471,151.79-8.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 130,258.3513,071.3056.8 %5.01,322.57461.4365.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 215,763.4414,000.0011.2 %5.018,702.76427.7597.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,016.73160,874.47-1,360.3 %0.0390.95285.9726.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม83,505.9280,806.003.2 %1.51,545.651,378.5110.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม106,513.441.00100.0 %5.0837.950.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,443.1935,506.00-3.1 %0.0910.651,307.20-43.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม28,844.8842,245.96-46.5 %0.0803.972,740.38-240.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย64,871.971.00100.0 %5.0806.900.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม74,734.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.307,600.00-929.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม17,756.2821,279.99-19.8 %0.01,818.251,562.3114.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,536.672,515.0028.9 %5.0714.21208.7170.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,101.741,380.0055.5 %5.0581.09265.0554.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,628.8115,120.2363.7 %5.06,049.673,559.6041.2 %5.0
รวม 810,966 638,196 21.30 % 76,261 34,712 54.48 %