สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,120.721.00100.0 %5.0503.61271.3446.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,173.495,437.1061.6 %5.0145.9290.3538.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,100.231.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,180.821.0099.9 %5.0490.280.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,901.591,795.0038.1 %5.0452.2428.4193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,539.867,252.2770.4 %5.03,222.91847.6973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,755.701,582.0066.7 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,219.87509.0087.9 %5.0331.3083.1874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,997.79121.0097.0 %5.0234.9665.5572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,736.73402.0089.2 %5.0203.4220.1990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,110.81375.0090.9 %5.0123.810.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,323.39527.0087.8 %5.0346.0179.7177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,096.661.00100.0 %5.0349.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,620.20371.0089.8 %5.0220.1965.6770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,938.32239.0087.7 %5.0287.010.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,984.521.00100.0 %5.0254.360.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,677.48200.0094.6 %5.0161.0420.5287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,532.17481.0089.4 %5.0185.6613.6592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,727.52564.0088.1 %5.0231.2844.0880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,928.06459.0088.3 %5.0290.8742.0885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,331.05347.0092.0 %5.0265.6263.7276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,470.32507.0088.7 %5.0230.1420.5791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี3,848.511.00100.0 %5.0128.071.8598.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,970.215,052.06-27.2 %0.01,036.06579.5044.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด748.605,052.06-574.9 %0.0250.48579.50-131.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,880.531.00100.0 %5.0301.580.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,636.661.00100.0 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,707.82963.0064.4 %5.0517.16142.5072.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,122.621,664.0021.6 %5.0841.98454.9446.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,552.112,367.0033.4 %5.0788.86376.3352.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,348.501,171.0073.1 %5.0769.84189.1975.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,483.783,517.0053.0 %5.02,092.17924.4155.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,383.044,304.28-80.6 %0.0606.87820.16-35.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,810.715,449.006.2 %3.01,024.07949.557.3 %3.5
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,423.495,123.00-15.8 %0.01,058.0138.0096.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)20,438.4320,326.500.5 %0.51,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด70,416.881.00100.0 %5.0289.550.9599.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,827.841,988.7048.0 %5.0990.50399.8059.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,608.191.0099.9 %5.063.640.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,764.941.0099.9 %5.043.400.9597.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,411.831,316.0061.4 %5.0750.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,049.72842.0072.4 %5.0700.41555.0520.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,668.492,755.0024.9 %5.0845.90356.3057.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,347.3057,758.38-686.1 %0.02,852.402,156.7524.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,368.934,081.0024.0 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,607.641.00100.0 %5.03,165.850.95100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,081.435,864.003.6 %1.51,128.22189.3483.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,744.571,461.0087.6 %5.01,055.08428.4559.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,046.053,789.306.3 %3.0940.99727.6522.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด5,177.124,369.0015.6 %5.0818.160.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,861.432,968.9638.9 %5.01,283.24825.8335.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,858.581.00100.0 %5.0648.530.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,003.3011,761.009.6 %4.5489.38264.1046.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,792.891.00100.0 %5.0386.580.9599.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 76,690.591.00100.0 %5.01,243.810.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด624.72496.0020.6 %5.0238.96129.9845.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,301.571.00100.0 %5.0788.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,190.363,187.0023.9 %5.0693.78241.6965.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,943.616,038.91-22.2 %0.01,167.46587.2449.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,549.143,839.0015.6 %5.01,188.20592.9550.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,366.348,844.0414.7 %5.0919.6093.7789.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 160,305.0718,880.0068.7 %5.01,195.17181.1184.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 216,688.161,986.0088.1 %5.01,170.73586.0549.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,447.741.00100.0 %5.0941.080.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)56,117.369,852.5982.4 %5.02,272.66932.4759.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,635.721.00100.0 %5.0425.380.9599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,472.911.00100.0 %5.0291.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด144,644.81104,765.0127.6 %5.01,567.26624.4460.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด140,438.661.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,609.151.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,524.261.00100.0 %5.0905.300.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร19,593.081.00100.0 %5.0808.56801.670.9 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง193,386.3029,793.7984.6 %5.0916.67992.39-8.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด74,374.65241.0099.7 %5.0760.182.8599.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,332.8024,040.00-157.6 %0.02,007.20616.4069.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,506.261,659.0052.7 %5.0750.82275.8963.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,298.121.00100.0 %5.0655.740.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,037.354,200.0091.1 %5.08,371.095,210.0037.8 %5.0
รวม 1,310,538 392,958 70.02 % 69,205 24,612 64.44 %