สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,843.92694.0075.6 %5.0551.56102.6081.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0372.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,835.784,768.00-24.3 %0.0890.42213.5876.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,439.0083.5097.6 %5.0719.3099.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,276.4112,600.88-2.6 %0.02,411.80747.3869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,918.34941.0080.9 %5.0312.8553.6182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,784.36872.0077.0 %5.0323.2971.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,729.351,291.0072.7 %5.0225.5789.6060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,423.14714.0083.9 %5.0200.6951.5874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,459.30593.0086.7 %5.0387.3886.8177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,541.32590.0087.0 %5.0406.5374.0281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,928.85161.0095.9 %5.0402.0989.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,025.28525.0087.0 %5.0318.2464.8179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,030.79367.0090.9 %5.0377.0012.1596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,598.95519.0085.6 %5.0147.4211.4092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,806.87614.0083.9 %5.0293.6871.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,930.795,101.2426.4 %5.01,384.86968.6130.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,388.493,820.0013.0 %5.01,061.56293.7072.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,757.062,037.4345.8 %5.0833.47268.4167.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,332.57889.0073.3 %5.0624.19598.194.2 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,309.302,165.0059.2 %5.01,289.851,286.330.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,949.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0477.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,257.082,797.1046.8 %5.01,498.93288.8780.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,821.443,403.0029.4 %5.01,240.57136.9889.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,225.4410,746.00-105.6 %0.01,289.85252.7080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,796.832,094.8244.8 %5.0871.40528.2239.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,611.68380.0076.4 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,831.761,188.0069.0 %5.0596.02216.3163.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,856.111,158.0059.5 %5.0586.19227.9261.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,686.522,426.5034.2 %5.0890.44414.8953.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ52,488.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,931.77ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,806.115,390.00-12.1 %0.01,251.74386.0869.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,745.192,896.0022.7 %5.0890.42511.1042.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,180.839,723.72-57.3 %0.01,403.95173.7787.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,588.443,396.005.4 %2.5852.46403.3652.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,684.103,027.0017.8 %5.0871.43883.19-1.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,029.11227.0095.5 %5.01,365.84232.7583.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,249.232,227.0057.6 %5.01,029.42356.1365.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,347.233,964.00-18.4 %0.0418.3521.3794.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,206.364,439.0086.6 %5.0843.97585.9430.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 105,761.8555,972.5047.1 %5.01,297.76869.8233.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,214.671,156.0064.0 %5.0491.08111.5577.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,622.702,498.0055.6 %5.0776.42128.2583.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,044.85777.3074.5 %5.0662.25213.6567.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,165.184,651.2024.6 %5.01,350.24588.5656.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,454.993,515.0021.1 %5.01,213.72343.4671.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์9,162.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,765.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 147,215.4218,981.6959.8 %5.02,079.99630.8669.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 232,114.5611,503.4564.2 %5.0984.43194.2780.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 352,033.6911,123.6178.6 %5.01,310.37337.2574.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์72,408.967,824.5389.2 %5.02,058.64927.0955.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,510.566,084.5651.4 %5.0418.38169.1059.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง26,630.805,032.0081.1 %5.01,059.121,425.00-34.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,226.6982,530.20-156.1 %0.0898.96636.5029.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง36,687.7719.1499.9 %5.0880.40426.6051.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี56,157.6319,044.0066.1 %5.0823.161,617.85-96.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,704.0126,538.98-58.9 %0.01,992.851,480.9125.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,598.632,519.0030.0 %5.0776.34506.1434.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,836.452,937.00-3.5 %0.0567.15530.756.4 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,614.9214,544.7270.1 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 760,288 376,082 50.53 % 55,464 26,949 51.41 %