สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,656.52432.0083.7 %5.0531.7297.8381.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,381.941.00100.0 %5.0191.570.9599.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,455.901,617.0053.2 %5.0797.94245.9269.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,295.851.00100.0 %5.0504.050.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,250.8012,330.0024.1 %5.02,566.43482.3781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,730.38398.0091.6 %5.0401.0817.2895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,036.771,193.0076.3 %5.0301.2243.7485.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,989.941,174.0070.6 %5.0473.22152.4267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,048.72395.0090.2 %5.0317.1272.5777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,407.25430.0090.2 %5.0280.6792.7766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,602.40373.0091.9 %5.0153.1514.8990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,068.97620.0084.8 %5.0414.6095.1577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0420.0962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,107.5372.0097.7 %5.0367.1821.9894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,386.941.00100.0 %5.0191.2219.9389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,495.42502.0088.8 %5.0280.1589.9867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,080.29402.0090.1 %5.0420.06101.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,834.02162.0095.8 %5.0417.2769.8183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,509.20531.0088.2 %5.0319.2785.4573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,043.63285.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,857.92310.0092.0 %5.0251.39100.0660.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,270.881.00100.0 %5.0797.921.0099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,373.801,205.0072.4 %5.01,159.24657.8743.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,484.861,572.0054.9 %5.0816.96366.3355.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,029.55831.5272.6 %5.0468.80599.99-28.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,427.572,820.0017.7 %5.0950.055,611.92-490.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,253.681,250.0061.6 %5.0556.17361.0035.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,439.873,305.0039.2 %5.01,634.67773.5952.7 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,473.263,313.9725.9 %5.01,292.36266.0879.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,966.3913,955.57-100.3 %0.0986.12293.0870.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร56,901.0572,910.00-28.1 %0.0565.421.8599.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,030.9524,199.00-119.4 %0.03,987.086,380.45-60.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร7,591.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0912.04356.2560.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,260.347,493.00-42.4 %0.089.2133.8662.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,094.58569.0048.0 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,357.201,190.0064.6 %5.0613.69105.8182.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,295.851,398.0057.6 %5.0504.05442.7012.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,512.112,683.0023.6 %5.0874.001.9099.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,439.134,789.0025.6 %5.01,597.591,267.7720.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,531.868,352.00-51.0 %0.01,383.861,471.08-6.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,903.891,560.0060.0 %5.01,025.76389.5062.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,091.9210,330.00-102.9 %0.01,026.86117.5288.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,219.2620,884.54-37.2 %0.02,768.173,287.55-18.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,989.682,497.0077.3 %5.0797.92643.3719.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,915.223,362.8814.1 %5.0988.101,001.30-1.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,834.403,077.0019.8 %5.01,083.06698.2835.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,625.663,825.6632.0 %5.01,311.35419.2468.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร6,274.613,712.8040.8 %5.0556.8059.8189.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,910.245,124.4857.0 %5.0988.100.9599.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 81,266.56118,307.99-45.6 %0.01,271.17576.8054.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร6,927.051.00100.0 %5.02,281.1990.1996.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,088.652,718.9146.6 %5.0969.07528.4945.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,788.491,571.0085.4 %5.0683.84181.7473.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,206.413,624.2741.6 %5.0947.81566.9940.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,704.273,173.9444.4 %5.01,273.34518.1659.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,904.394,374.8210.8 %5.01,070.41178.2583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 199,796.9617,556.0082.4 %5.01,540.29313.4779.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 258,595.3318,500.0068.4 %5.02,623.69816.2468.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3195,992.0018,937.7690.3 %5.02,618.04525.0779.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2350,821.501.00100.0 %5.02,402.911.8599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,737.733,276.8430.8 %5.0428.01320.8225.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร107,748.56107,039.000.7 %0.52,037.78917.1555.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร58,536.8021,045.0064.0 %5.0803.031,777.45-121.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,838.9115,400.00-19.9 %0.0792.873,282.32-314.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน140,101.44197,150.84-40.7 %0.01,165.011,153.891.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,185.1120,543.51-101.7 %0.02,151.611,251.1041.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,628.032,547.0029.8 %5.0874.00428.4851.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,207.53990.3769.1 %5.0702.86461.7234.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,442.131.00100.0 %5.05,823.691.85100.0 %5.0
รวม 1,218,666 784,201 35.65 % 71,491 41,329 42.19 %