สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,648.46715.0073.0 %5.0454.5499.9178.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม334,382.2517,453.0194.8 %5.02,190.53124.8394.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม4,529.342,586.0042.9 %5.0306.2570.3077.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,758.992,266.0039.7 %5.0720.33172.3876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม10,617.067,005.6034.0 %5.02,013.41646.6667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,897.40360.0094.8 %5.0219.36100.4154.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,346.56447.0089.7 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,337.38279.0093.6 %5.0514.8795.3281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,253.31211.0095.0 %5.0313.707.5297.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,264.16365.0091.4 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,341.10686.0084.2 %5.0399.13122.4669.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,350.35569.0086.9 %5.0270.47105.3961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,361.59355.0091.9 %5.0351.7473.2979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,250.80296.0093.0 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,379.0227,810.99-168.0 %0.02,013.82518.1374.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,534.382,563.5043.5 %5.01,024.581,064.00-3.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,709.891.00100.0 %5.0378.01171.0054.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,683.081,947.0027.4 %5.0344.5847.5886.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,863.411,139.7060.2 %5.0563.24166.2570.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,406.321,776.0059.7 %5.01,043.59708.4232.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,177.371,455.0071.9 %5.0663.28192.7870.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,340.211,120.0079.0 %5.0323.74152.0053.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,662.873,125.0059.2 %5.02,051.45940.5054.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,847.294,357.00-53.0 %0.0557.79421.3424.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,799.784,839.6616.6 %5.01,557.001,936.29-24.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,710.831,939.0058.8 %5.0697.99220.4368.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,422.9616,550.30-205.2 %0.0973.88620.1636.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม71,307.5795,822.99-34.4 %0.0190.90402.39-110.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,907.571,714.0056.1 %5.0853.44378.7455.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,667.31750.0071.9 %5.062.97192.96-206.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,195.50110.0090.8 %5.049.9342.0815.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,435.89300.0091.3 %5.0782.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,762.881,111.0070.5 %5.0549.1821.5296.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,436.051,245.0071.9 %5.0815.41530.3535.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,871.4537,059.40-531.2 %0.01,214.741,539.11-26.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,464.893,988.0010.7 %5.01,157.68241.3079.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,204.082,003.0052.4 %5.0674.65446.5033.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,679.4012,438.9015.3 %5.01,975.38124.1993.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,300.351,763.0084.4 %5.0644.26207.7567.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,896.7513,521.36-247.0 %0.0834.39256.7669.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,009.593,911.0021.9 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,085.152,068.5059.3 %5.0929.50463.4550.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,940.914,863.8718.1 %5.0625.252.4699.6 %5.0
สพ.นครพนม51,850.769,115.0082.4 %5.0770.04473.6238.5 %5.0
รจก.นครพนม 98,677.6678,720.2520.2 %5.01,499.821,245.4617.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,510.041.00100.0 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,482.584,227.005.7 %2.5910.49537.9940.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,546.221,359.0061.7 %5.0568.20309.5845.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,845.063,399.6641.8 %5.0986.28493.4750.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,665.702,161.0018.9 %5.01,195.36152.3187.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,900.471.00100.0 %5.0623.030.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 140,563.1520,285.1450.0 %5.01,323.301,473.45-11.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 217,230.7514,452.8916.1 %5.01,499.14927.0838.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม25,410.2710,196.2359.9 %5.0451.52756.66-67.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม30,430.947,419.0775.6 %5.0348.94308.7511.5 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม45,638.0178,983.00-73.1 %0.01,178.16327.0672.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,524.831.00100.0 %5.0890.972.8599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม44,576.761.00100.0 %5.0741.560.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,656.2117,928.00-31.3 %0.01,756.361,198.4531.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,368.782,842.0015.6 %5.0682.27476.5630.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,080.971,859.8454.4 %5.0549.1841.1192.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,976.7117,075.5051.2 %5.02,633.52698.3273.5 %5.0
รวม 1,077,977 554,915 48.52 % 52,938 23,862 54.92 %