สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,867.071,640.0042.8 %5.0420.0528.5093.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,111.2610,895.0062.6 %5.081.0595.00-17.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,158.4710,190.80-779.7 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,784.061,947.0048.5 %5.0534.15142.5073.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,720.672,200.0040.9 %5.0667.26141.4278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,004.6717,000.4015.0 %5.03,063.27199.5093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9842.5090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,433.63506.0088.6 %5.0226.2043.3680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,252.74396.0090.7 %5.0232.8344.1881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,591.78430.0090.6 %5.0333.7642.1387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,100.45280.0093.2 %5.0266.5043.2883.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,964.1442,564.05-93.8 %0.03,762.60191.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,530.753,376.2025.5 %5.0952.45966.22-1.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,739.141,348.0050.8 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,012.932,454.0038.8 %5.0952.50257.7872.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,133.502,867.008.5 %4.0610.21315.4048.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,071.621,200.2060.9 %5.0496.12237.5052.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,705.443,500.005.5 %2.5743.301,417.90-90.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร3,859.583,095.0019.8 %5.0864.87190.0078.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,246.623,200.0039.0 %5.01,353.66266.0080.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,588.832,700.0041.2 %5.0914.47152.0083.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,623.876,000.00-29.8 %0.01,028.56380.0063.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,091.681,280.2158.6 %5.0591.17380.0035.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,205.921,652.0025.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,493.79584.0083.3 %5.0667.2358.5991.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,028.00784.0074.1 %5.0439.07145.3566.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,902.404,094.00-4.9 %0.0838.40564.9132.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,606.2448,395.00-255.7 %0.01,313.802,107.37-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,239.493,615.0031.0 %5.01,218.70593.2251.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,393.502,800.0017.5 %5.0705.27285.0059.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,145.0910,436.64-28.1 %0.01,979.37159.6091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,079.581,601.0048.0 %5.0705.27522.5025.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,864.354,374.00-13.2 %0.0857.39208.9575.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,355.582,800.0016.6 %5.0762.34190.0075.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,303.811,532.0064.4 %5.0952.47410.6056.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,833.983,014.1037.6 %5.0534.1264.9787.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,802.302,767.0091.3 %5.0663.85409.4538.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร44,433.9628,940.9734.9 %5.0828.81659.1820.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,970.751,631.0045.1 %5.0458.08160.1365.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,994.403,250.0034.9 %5.01,047.55635.2739.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,934.07903.0069.2 %5.0534.15243.0954.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,765.772,943.0021.8 %5.0838.41400.2552.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,073.311,480.0063.7 %5.0895.450.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,355.8413,797.53-33.2 %0.03,310.46404.7887.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,052.962,295.0079.2 %5.01,347.1481.7093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร67,880.1044,631.1234.3 %5.01,664.98199.5088.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,594.185,443.0043.3 %5.0324.100.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,348.2216,107.32-201.2 %0.0439.2295.0078.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร99,897.3652,596.0047.3 %5.0760.31595.3921.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย23,372.4710,100.0256.8 %5.0605.61760.90-25.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,712.8610,050.00-49.7 %0.01,651.772,090.00-26.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,500.062,680.0023.4 %5.0667.23420.1837.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,130.821,095.0073.5 %5.0496.12186.2062.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร27,591.6812,038.0056.4 %5.06,439.475,654.0712.2 %5.0
รวม 569,456 417,500 26.68 % 53,016 23,954 54.82 %