สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,759.812,563.7731.8 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,472.6439,664.8932.2 %5.0168.38337.21-100.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,909.1117.0099.4 %5.0787.190.9599.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37162.2840.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,612.1710,210.5682.9 %5.0152.53243.24-59.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,878.807,993.59-1.5 %0.063.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่16,133.7214,065.3912.8 %5.097.30176.55-81.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,999.0816,359.98-16.9 %0.01,718.97287.9083.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,677.972,152.7941.5 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,420.501,709.0050.0 %5.01,072.43189.5682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 836,988.6619,109.0048.3 %5.03,760.12486.4087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,883.0815,785.6011.7 %5.05,419.81766.6585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,223.033,470.7057.8 %5.02,378.27413.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,360.213,798.0059.4 %5.0355.7831.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,747.663,543.0047.5 %5.0336.7638.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,935.34589.0085.0 %5.0295.9858.6280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,177.36905.0078.3 %5.0210.0741.9480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง889.90901.00-1.2 %0.0300.352.4399.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,204.75574.0086.3 %5.0350.9830.1291.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,715.32640.0082.8 %5.0479.82101.1778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,795.22573.0084.9 %5.0384.01100.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,032.6398.0097.6 %5.0678.93108.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,689.37422.0088.6 %5.0330.8242.7587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,760.94301.0092.0 %5.0708.251.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,657.13457.0087.5 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,765.781,588.5090.5 %5.0323.1573.9777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,944.521,233.0068.7 %5.0251.2899.9560.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,232.691,061.0074.9 %5.0265.2144.1783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,279.321,232.0071.2 %5.0277.1346.8083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,938.16837.0078.7 %5.0403.9032.8891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,342.831,071.0075.3 %5.0683.6660.6491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,768.87396.0091.7 %5.0456.5850.7888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว5,285.40448.0091.5 %5.01,122.8494.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,720.77151.0095.9 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,786.35417.0089.0 %5.0453.4943.5890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,967.18341.0091.4 %5.0609.5773.3488.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,904.505,238.4156.0 %5.01,485.39294.7080.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,685.982,379.9035.4 %5.01,215.35137.5388.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,918.292,210.0024.3 %5.0823.61155.9081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,687.548,305.35-8.0 %0.01,460.25500.5765.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,880.6812,084.00-36.1 %0.02,650.752,131.9719.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,251.603,588.7668.1 %5.01,034.39161.6284.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,054.191,370.0072.9 %5.01,585.86943.9640.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,715.472,449.0079.1 %5.01,896.56535.9071.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,680.791,897.0048.5 %5.0783.812.8599.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,024.4553,255.20-26.7 %0.013,128.104,060.6069.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46854.9752.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,090.81570.0047.7 %5.0958.33212.1077.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,028.063,001.0040.3 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,155.874,077.1420.9 %5.02,371.961,036.4456.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,637.6613,752.80-107.2 %0.02,544.53427.5083.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,914.6819,285.6647.8 %5.02,236.93349.4084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,049.394,521.0710.5 %5.02,702.16249.5090.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,731.575,735.97-53.7 %0.0763.74259.6366.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,796.757,526.9030.3 %5.03,582.542,812.2421.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,408.293,482.0021.0 %5.01,357.67288.1678.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,957.461.00100.0 %5.01,873.680.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,017.1356,581.72-276.8 %0.03,392.87538.4884.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,446.2920,505.00-32.8 %0.05,682.136,654.20-17.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,643.3610,939.00-64.7 %0.02,504.72945.2562.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,448.13628.0081.8 %5.0996.36249.8574.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,662.892,866.0075.4 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,549.9723,902.00-76.4 %0.03,842.54752.3880.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,299.153,428.4384.6 %5.0405.69220.4045.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)22,069.795,940.5073.1 %5.0206.2348.4576.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,788.291,460.0061.5 %5.01,224.55293.2476.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,128.881,980.0036.7 %5.0939.31314.9666.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,653.16450.0092.0 %5.01,737.99468.2073.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,849.6378,650.00-340.6 %0.02,289.451,653.7227.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,025.692,050.0070.8 %5.01,357.67333.4575.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,930.6413,852.43-7.1 %0.03,873.73252.0793.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,099.772,781.0077.0 %5.01,453.65312.9178.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,457.014,695.2314.0 %5.01,338.65743.3044.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,773.862,440.0057.7 %5.01,936.59300.7384.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,162.494,875.6040.3 %5.02,024.13824.9459.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,448.961.00100.0 %5.01,413.030.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,179.6620,596.0050.0 %5.01,222.41476.3861.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,842.2512,049.0032.5 %5.0845.37433.0248.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 151,864.11161,780.98-6.5 %0.02,676.112,392.0510.6 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 52,712.4452,419.800.6 %0.51,568.97580.2563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,499.1615,750.30-1.6 %0.03,336.702,431.1727.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,907.36870.0070.1 %5.0787.1997.7387.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,934.371,350.0072.6 %5.01,357.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,789.52480.0087.3 %5.01,129.47267.9076.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่11,398.3130,311.00-165.9 %0.02,651.661,040.2560.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ1,222.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,063.5917,296.44-241.6 %0.01,661.92730.9556.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,411.557,951.46-80.2 %0.0973.00410.3557.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 693,767.987,047.7992.5 %5.01,732.52942.5345.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่8,372.683,889.0053.6 %5.04,345.7877.4298.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 143,404.636,320.0085.4 %5.02,638.00290.3589.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 246,859.88276.9499.4 %5.0348.221,362.48-291.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,048.1810,047.4123.0 %5.02,185.37424.5080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 468,628.7617,090.1075.1 %5.01,031.02465.3554.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 563,953.2114,000.0078.1 %5.02,933.651,072.8163.4 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,781.0123,004.007.2 %3.5471.01126.3073.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,422.4826,824.0019.7 %5.0474.95386.0518.7 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,797.0913,109.88-11.1 %0.0457.34408.8010.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 832,835.498,480.8874.2 %5.0413.31627.10-51.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่89,945.8898,220.00-9.2 %0.02,036.58872.2357.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ71,448.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่59,033.4946,285.9921.6 %5.01,397.952,227.95-59.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง49,194.7318,526.0062.3 %5.01,163.15495.3057.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,067.351,549.0049.5 %5.0864.15276.5368.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง128,073.8319,686.4884.6 %5.01,556.831,000.7835.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,197.0225,376.0029.9 %5.03,127.671,037.5266.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,726.676,665.990.9 %0.52,866.371,721.7239.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่44,136.4435,440.0019.7 %5.02,119.63257.7587.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,821.981,220.0068.1 %5.01,630.30125.7292.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่91,511.5963,566.4330.5 %5.04,260.862,036.2852.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,011.556,105.00-21.8 %0.01,338.65787.6741.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,422.3913,000.00-102.4 %0.02,524.08339.0486.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,893.865,292.00-35.9 %0.01,902.90209.0089.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,915.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,718.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,348.221,155.0065.5 %5.0939.31483.2048.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 565,680.2447,750.0027.3 %5.021,006.9811,946.9043.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,405.2829,090.0167.1 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,168,930 1,417,309 34.65 % 218,527 98,621 54.87 %