สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,701.881.00100.0 %5.0449.2394.1179.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน57,491.2635,855.0037.6 %5.0103.6048.6953.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,294.673,912.72-18.8 %0.0620.34167.7773.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,995.761,732.0042.2 %5.0639.3935.3994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน10,323.285,047.6051.1 %5.02,274.77402.0882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,074.031,889.0062.8 %5.0322.360.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,651.44491.0086.6 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,828.12451.0088.2 %5.0187.1325.9986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,790.53740.0084.6 %5.0193.4651.0273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,123.98960.0076.7 %5.0276.9938.6286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,907.78476.0090.3 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง7,777.70535.0093.1 %5.0180.9642.1876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,464.37151.0096.6 %5.0394.5144.9088.6 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,066.744,430.6112.6 %5.0455.4734.6892.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,063.894,293.5615.2 %5.01,095.77638.7141.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,022.632,514.0037.5 %5.0981.65591.3339.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,174.021.00100.0 %5.0620.342.8599.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,184.64624.0080.4 %5.0366.85255.5130.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,366.303,663.0016.1 %5.0715.45658.797.9 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,589.972,970.00-14.7 %0.0559.44514.728.0 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,503.542,194.3851.3 %5.01,190.82801.6132.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,399.661,899.0056.8 %5.0943.65146.6384.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,108.3116,105.960.0 %0.51,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,588.331,763.5050.9 %5.0829.55491.8740.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,921.643,911.00-103.5 %0.050.6622.2556.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,281.541,199.0063.5 %5.0677.42134.9080.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,018.681,209.0059.9 %5.0601.36409.9831.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,350.673,491.0019.8 %5.0848.56361.8257.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,515.0616,075.30-191.5 %0.01,323.962,234.07-68.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,419.802,060.0053.4 %5.01,095.77403.5263.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,207.384,067.003.3 %1.5658.41110.8583.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,495.7510,687.56-94.5 %0.01,342.9887.3293.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,333.191,690.0061.0 %5.0715.45237.5066.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,748.213,984.8730.7 %5.0905.61789.3012.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน4,379.951,630.0062.8 %5.01,057.74932.2511.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,790.68806.3178.7 %5.0924.63397.9857.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,356.823,044.0030.1 %5.0658.4098.9285.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,780.753,198.0070.3 %5.0458.37183.3560.0 %5.0
รจจ.ลำพูน 64,675.0667,738.70-4.7 %0.01,297.22734.2043.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,016.2769.0097.7 %5.0487.2650.4289.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,956.283,906.0021.2 %5.0753.480.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,234.652,255.0030.3 %5.0582.34212.6063.5 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,834.048,232.00-5.1 %0.01,457.08213.5685.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,589.411,951.7745.6 %5.0753.49149.8980.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,629.412,640.0027.3 %5.0753.48392.3047.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 118,039.0615,060.7816.5 %5.01,062.75727.8231.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 252,508.6713,654.7474.0 %5.01,446.42765.5947.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,261.144,061.0022.8 %5.0456.05423.167.2 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,741.0457,300.8115.4 %5.01,319.15573.5056.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน62,004.6010,975.7482.3 %5.0704.68357.0449.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 34,085.7111,262.0067.0 %5.0606.57755.76-24.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง19,556.5615,728.0019.6 %5.0574.98204.2564.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,725.8016,271.00-51.7 %0.01,570.58278.8482.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,514.013,849.9614.7 %5.0753.48473.2237.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,657.961,016.0061.8 %5.0449.23169.7462.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,322.3012,691.9966.9 %5.04,019.913,497.9613.0 %5.0
รวม 643,445 398,418 38.08 % 46,160 21,476 53.47 %