สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,901.55524.0081.9 %5.0294.7358.0480.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,040.475,948.75-18.0 %0.0922.05152.9083.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,052.111,965.0035.6 %5.0503.7018.1596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,679.2911,879.1419.1 %5.02,595.46464.1982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 223,338.8526,701.86-14.4 %0.04,128.50912.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,480.882,323.0057.6 %5.0484.6855.1488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,618.702,089.0062.8 %5.0294.6056.5680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,864.031,408.0071.1 %5.0304.6451.2683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,632.876,868.35-3.6 %0.0461.9876.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,865.601,810.0062.8 %5.0277.8466.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,086.242,508.1050.7 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,968.171,391.0076.7 %5.0506.3676.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,237.51718.0086.3 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,429.006,232.84-14.8 %0.01,226.31463.2262.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,149.157,113.12-38.1 %0.01,276.08541.9857.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,405.262,817.0047.9 %5.0979.10397.1659.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,665.553,427.0326.5 %5.0862.59794.977.8 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,075.431,310.0067.9 %5.0503.810.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,959.621,464.0050.5 %5.0370.59196.9346.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,232.963,978.006.0 %3.0845.99308.0863.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์11,897.007,488.0037.1 %5.0326.60892.87-173.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,606.067,061.56-26.0 %0.01,723.11803.1853.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,668.74153,116.00-720.2 %0.06,045.51462.7592.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,860.738,439.00-44.0 %0.06,365.233,615.8743.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,866.832,819.00-51.0 %0.0380.40503.55-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,402.065,697.83-5.5 %0.0975.41462.2552.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,733.553,077.0017.6 %5.0713.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ16,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,335.676,777.507.6 %3.52,229.87171.0092.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,102.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0750.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,173.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0617.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,746.641,434.0061.7 %5.0500.01363.2127.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,967.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,506.3620,184.70-266.6 %0.01,125.89109.4590.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,548.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ15,064.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79.09ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,201.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,456.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,824.553,754.601.8 %0.5731.89410.8643.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,609.817,135.00-27.2 %0.0788.94429.1645.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,879.752,624.7946.2 %5.0693.81155.2777.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,952.635,188.00-4.8 %0.0674.8443.0893.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,684.178,420.0038.5 %5.0579.46427.5026.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบ50,490.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.11ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบ92,372.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ453.15ประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี15,762.9918,126.92-15.0 %0.0356.11144.4059.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบ30,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ711.50ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 187,875.41101,728.0045.9 %5.01,435.31469.1067.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ17,983.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,880.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ978.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,297.706,919.275.2 %2.51,321.3950.3596.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,971.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,455.6516,824.008.8 %4.02,569.70570.0077.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,445.283,884.6739.7 %5.0865.01456.2247.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต32,967.5376,584.00-132.3 %0.01,897.94496.1373.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,009.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)16,620.6314,055.3215.4 %5.01,766.181,101.6737.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 143,952.314,068.0090.7 %5.01,189.89273.0077.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 226,921.7913,155.4551.1 %5.01,073.64256.5776.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,849.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ460.07ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบ21,204.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ688.89ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,326.7019,021.0075.4 %5.01,378.741.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,583.087,619.7561.1 %5.0428.86255.1740.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,067.0717,460.00-329.3 %0.01,252.721,086.0013.3 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี375,046.50191,580.0048.9 %5.09,135.42952.7889.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0600.20341.7043.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,492.973,703.7917.6 %5.0731.89712.382.7 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ847.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.76ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,712.2310,554.4051.4 %5.03,320.564,854.00-46.2 %0.0
รวม 1,085,786 840,978 0.00 % 70,013 25,732 0.00 %