สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,648.53655.0075.3 %5.0626.470.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,474.4811,498.0041.0 %5.068.18119.46-75.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,594.043,958.8929.2 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,450.151,300.0062.3 %5.0949.74189.4380.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,302.361,624.0050.8 %5.0797.6118.0497.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง17,524.7413,927.2720.5 %5.03,136.58325.4889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,022.683,315.0034.0 %5.0400.2747.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,787.86842.0082.4 %5.0335.0022.5393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,330.28497.0088.5 %5.0273.067.1997.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,840.75494.0087.1 %5.0223.1426.5288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,773.30359.0090.5 %5.0260.4618.5392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,735.76435.0088.4 %5.0484.454.2499.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,991.24269.0093.3 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,116.96713.0082.7 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,068.41306.0092.5 %5.0240.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,670.57273.0092.6 %5.0449.994.1499.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,000.24509.0087.3 %5.0459.7330.5093.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,273.547,027.303.4 %1.51,596.281,739.45-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,334.073,050.0051.8 %5.01,588.49427.5073.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,397.701,477.0056.5 %5.0835.64212.6574.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,833.6214,725.00-35.9 %0.04,256.563,377.8520.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,639.161,234.5653.2 %5.0626.47176.4471.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,793.041.00100.0 %5.01,501.180.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,358.963,795.00-60.9 %0.0516.061,217.73-136.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,820.871,398.0076.0 %5.01,900.54504.0973.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,023.632,467.8938.7 %5.01,063.83292.6072.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง8,835.9213,540.00-53.2 %0.02,452.00332.5086.4 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง66,259.1496,682.00-45.9 %0.0362.58134.5062.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,629.312,549.0044.9 %5.01,406.12464.2767.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,172.274,490.70-7.6 %0.01,719.89142.5091.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,651.6613,182.0010.0 %5.05,917.982,925.3550.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,412.473,720.1615.7 %5.02,104.510.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,072.751,882.0038.8 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,503.073,545.00-1.2 %0.0542.8422.8095.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,108.721,344.0056.8 %5.0721.55522.6727.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,750.604,236.00-12.9 %0.0513.84380.9525.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,879.8644,371.11-654.6 %0.01,596.281,728.98-8.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,586.952,725.0058.6 %5.02,118.33734.4265.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,571.622,301.0035.6 %5.0911.71357.8260.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,034.539,649.03-59.9 %0.01,389.18230.6083.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,938.4425,231.92-20.5 %0.02,195.7265.0097.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,960.461,996.0049.6 %5.01,139.90558.9451.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,006.272,714.0032.3 %5.01,063.83971.498.7 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,726.763,223.0013.5 %5.01,044.82714.5131.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,136.531,936.5062.3 %5.01,177.93413.5864.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,477.314,332.963.2 %1.5987.7736.7596.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง23,284.625,706.0075.5 %5.0593.68253.6557.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,817.316,680.0014.5 %5.0500.70494.001.3 %0.5
รจก.ลำปาง 54,913.0954,341.281.0 %0.51,215.93633.6547.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,361.2833,837.50-4.6 %0.01,012.48333.9567.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,273.30883.0073.0 %5.0922.93204.7977.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,827.8055.0098.6 %5.0987.77367.6462.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง27,701.2612,364.9955.4 %5.01,908.80594.7068.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,911.471,461.0062.6 %5.0854.64178.0679.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,236.416,247.00-0.2 %0.01,501.19502.8466.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,501.273,245.0027.9 %5.01,253.99420.3966.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,873.474,248.00-9.7 %0.0987.77623.6736.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,002.318,391.00-109.7 %0.0701.700.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง29,824.944,835.5683.8 %5.01,515.80168.1588.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,291.1114,120.0057.6 %5.01,703.80937.8745.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 277,789.259,050.9188.4 %5.0662.80566.3614.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 317,010.8716,139.975.1 %2.51,786.26647.5463.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง493.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0303.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง87,436.3296,096.00-9.9 %0.01,938.15980.4049.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,005.5255,264.00-4.3 %0.01,052.95413.2560.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,719.9015,408.0025.6 %5.0911.99944.09-3.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง54,254.9118,816.0065.3 %5.0907.95736.4318.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,463.7026,825.02-37.8 %0.01,058.40700.0533.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,432.2814,269.00-121.8 %0.02,357.661,184.3549.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,016.183,493.0013.0 %5.01,120.88726.5935.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,006.032,196.0026.9 %5.0759.58404.4246.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,181.528,377.7368.0 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 934,658 742,153 20.60 % 88,177 40,986 53.52 %