สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,739.33560.0079.6 %5.0512.2172.7185.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,915.456,537.5034.1 %5.063.1377.28-22.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,876.384,559.006.5 %3.0816.49141.1582.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,247.131,673.0048.5 %5.0721.37246.0065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,663.4616,247.6528.3 %5.01,905.66384.0179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,237.61384.0090.9 %5.0595.76130.0078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,326.16504.0088.3 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,323.56518.0090.3 %5.0211.7719.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,384.03719.0083.6 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,886.64602.0084.5 %5.0293.7961.6779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,841.98311.0091.9 %5.0264.4060.1177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,813.63552.0085.5 %5.0323.48106.8167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,256.59479.0088.7 %5.0451.5135.4292.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,540.001,910.0485.9 %5.01,558.09829.3546.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,664.201,115.5058.1 %5.0617.40297.9651.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,933.362,674.0045.8 %5.01,139.73402.3364.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,570.091,864.0047.8 %5.01,467.91286.4080.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,316.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0721.37216.7670.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,470.541,468.0040.6 %5.0436.14403.857.4 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,228.882,379.0061.8 %5.0798.76542.9332.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,647.303,763.00-3.2 %0.0657.65211.2767.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,733.724,399.0043.1 %5.02,413.80933.8861.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,919.223,110.7947.4 %5.0742.64116.8584.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,958.4212,789.00-42.8 %0.01,559.40246.0584.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,570.199,672.8528.7 %5.02,306.161,320.5042.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,902.372,486.0036.3 %5.0892.512,064.35-131.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,781.73427.0076.0 %5.062.2211.6381.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,359.171,338.0060.2 %5.0805.9838.8795.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,039.06754.4075.2 %5.0645.32373.2542.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,000.302,920.5175.7 %5.0873.52375.8757.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,588.953,696.0076.3 %5.01,900.70573.6069.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,326.594,641.0036.7 %5.01,215.80437.7964.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,480.682,928.0074.5 %5.0835.48148.1882.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,727.158,019.2441.6 %5.01,558.0979.0694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,035.321,697.0057.9 %5.01,006.61484.7851.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,223.323,732.0011.6 %5.01,025.64416.5659.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์30,374.284,889.0083.9 %5.011,389.38325.0697.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,476.871,240.0064.3 %5.0797.43135.0083.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,254.625,000.00-53.6 %0.0252.56105.0058.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,251.322,600.0076.9 %5.0759.42398.1647.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,376.8938,595.096.7 %3.0888.12795.5310.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,941.92762.0074.1 %5.0531.2159.9688.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,003.452,765.0030.9 %5.0816.47350.5457.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,054.931,796.0041.2 %5.0607.29231.9261.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,082.024,495.6511.5 %5.01,103.01550.3750.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,797.181,665.0065.3 %5.0741.643.0699.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,813.905,909.2313.3 %5.0987.61203.8279.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์11,803.263,422.0071.0 %5.0359.65490.91-36.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 134,251.0319,476.3743.1 %5.01,393.74424.6569.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 254,402.7212,947.7576.2 %5.01,881.02728.4161.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,917.976,054.2812.5 %5.0804.34143.6982.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์70,019.6478,541.00-12.2 %0.01,425.88766.7246.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์28,943.4542,380.00-46.4 %0.0873.78370.5057.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์185,218.2726,048.9685.9 %5.0742.43810.04-9.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย83,938.1515,896.0081.1 %5.0814.27431.0647.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์198,545.5920,054.8389.9 %5.02,397.78892.6762.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,906.073,099.0020.7 %5.0797.45237.3970.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,565.521,154.0067.6 %5.0555.44211.0562.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์41,903.4913,088.0068.8 %5.05,136.944,243.7217.4 %5.0
รวม 1,071,055 423,310 60.48 % 67,946 25,057 63.12 %