สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,771.09593.0078.6 %5.0461.98120.9973.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่162,280.693,529.5697.8 %5.080.9656.8629.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,286.548,526.008.2 %4.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,106.101,620.0047.8 %5.0507.9482.6183.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,170.181,228.0061.3 %5.0710.310.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,586.8812,739.0023.2 %5.01,907.19356.7381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่889.681,304.00-46.6 %0.0253.804.5798.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,113.38709.0082.8 %5.0180.4223.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,162.73468.0088.8 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,063.97784.0084.5 %5.0361.952.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,205.28435.0089.7 %5.0332.4138.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,121.05548.0086.7 %5.0251.9557.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,934.28463.0088.2 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,028.84365.0090.9 %5.0168.3357.9565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,825.925,581.3052.8 %5.01,070.502,044.40-91.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,204.182,804.0033.3 %5.01,089.49525.6851.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,385.031,022.0069.8 %5.0872.59358.6858.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,684.953,001.88-11.8 %0.0519.01406.6021.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,264.983,253.5660.6 %5.01,317.681,163.0011.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,186.853,306.20-51.2 %0.0513.73306.7840.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่114,000.882,896.0097.5 %5.04,607.40794.2382.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,227.399,351.4523.5 %5.01,393.752,452.32-76.0 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่47,046.9626,235.1944.2 %5.0490.69988.00-101.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,775.651.00100.0 %5.04,061.685,261.10-29.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,005.372,291.4242.8 %5.0994.42363.6563.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,172.121.00100.0 %5.04,170.101.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,210.10206.0093.6 %5.070.991.9597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,069.85530.0082.7 %5.0709.1950.5392.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,869.63325.0088.7 %5.0595.08254.6057.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,900.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0584.07243.6358.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่12,907.7422,873.17-77.2 %0.01,298.681,503.83-15.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,839.313,497.0027.7 %5.01,279.66285.2577.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,918.571,672.0081.3 %5.0861.31365.0057.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,089.797,388.80-45.2 %0.01,279.65131.3489.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,564.571,270.0089.0 %5.0861.31266.8469.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,216.713,213.0023.8 %5.0899.33504.8943.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,981.091,179.0076.3 %5.0809.35466.2042.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,440.254,400.000.9 %0.51,070.49115.6889.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,109.525,640.00-81.4 %0.0432.4176.6582.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,118.452,482.0077.7 %5.0823.29342.0058.5 %5.0
รจจ.แพร่ 37,855.2325,830.1031.8 %5.0884.32266.3369.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,899.211.00100.0 %5.0519.02141.5672.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,277.841,000.0069.5 %5.0623.26243.6660.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,841.001,153.0070.0 %5.0652.14107.6083.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,118.526,124.84-19.7 %0.01,184.58277.4076.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,188.643,515.6316.1 %5.01,088.532.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,731.371.00100.0 %5.03,371.420.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่14,464.5612,391.3414.3 %5.03,291.571,137.9265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 20,846.6514,770.2429.1 %5.01,464.911,028.8929.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 230,283.777,855.9774.1 %5.01,576.51709.8855.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,413.804,601.00-4.2 %0.0316.20211.8133.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่101,016.6380,684.0020.1 %5.01,520.03504.0566.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่100,176.8340,869.0059.2 %5.0844.01143.6783.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่151,142.4519,986.0086.8 %5.0769.95587.8223.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,456.391.00100.0 %5.0780.21556.1628.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,834.0717,146.0042.5 %5.0709.331.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,786.2411,636.0067.5 %5.0743.11589.4520.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่13,250.409,516.0028.2 %5.01,876.60987.1247.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,430.442,798.3718.4 %5.0804.27427.5046.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,947.78776.0080.3 %5.0576.07194.0066.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่56,435.9212,834.0077.3 %5.06,934.872,949.8657.5 %5.0
รวม 1,200,234 421,223 64.90 % 69,044 31,178 54.84 %