สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน492.19682.00-38.6 %0.0587.74164.3872.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน26,084.0122,803.0012.6 %5.075.90131.44-73.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,208.992,222.0057.3 %5.0390.28204.0347.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,331.751,759.0047.2 %5.0796.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,806.416,270.3060.3 %5.01,650.20389.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,730.141,009.0078.7 %5.0318.9850.7984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,077.95699.0095.7 %5.0335.6492.6872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,694.87296.0094.8 %5.0362.13120.5066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,750.62389.0094.2 %5.0379.60128.4966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,744.73494.0086.8 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,105.22373.0090.9 %5.0195.80110.7143.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,140.97872.0078.9 %5.0329.4933.2989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,182.78311.0092.6 %5.0394.1588.4777.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,915.01403.0089.7 %5.0330.4737.6988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,517.09496.0091.0 %5.0451.51129.0771.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,214.95173.0094.6 %5.0422.71129.7469.3 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,223.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ308.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,999.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,538.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,365.662,909.6845.8 %5.01,158.201,016.3412.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,425.481,490.0056.5 %5.0834.94557.6533.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,040.081,046.0065.6 %5.0681.68430.3636.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,217.132,165.0065.2 %5.01,448.542,369.77-63.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน28,233.634,199.5585.1 %5.06,082.62992.6483.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ2,852.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,109.78ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,408.0920,032.86-487.8 %0.01,222.501,099.4610.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,227.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,103.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร84,804.8684,011.400.9 %0.5965.73456.7852.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,862.712,144.0055.9 %5.01,063.14489.2554.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,619.971,421.0012.3 %5.072.54139.55-92.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,334.101,153.0065.4 %5.0891.99233.4573.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,149.42626.0080.1 %5.0720.85736.69-2.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบ42,427.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,581.928,290.60-48.5 %0.01,557.53951.9738.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,259.394,524.5251.1 %5.02,945.70153.7894.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,473.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0949.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,565.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,386.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,712.942,094.3080.5 %5.0758.88639.1815.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,334.432,745.4036.7 %5.01,068.22716.8532.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,743.892,878.0049.9 %5.0968.03517.7546.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,918.332,296.0041.4 %5.01,006.09232.7576.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,815.842,026.0028.0 %5.0644.8081.6887.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,954.501,562.0085.7 %5.01,081.07392.7263.7 %5.0
รจจ.น่าน 34,198.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0935.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,735.54921.0066.3 %5.0606.75199.8567.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,339.901,776.3346.8 %5.0461.66306.8733.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,929.921,194.0059.2 %5.0682.82221.2167.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,764.365,817.97-0.9 %0.01,291.31224.5382.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,783.212,274.0052.5 %5.01,481.49260.8682.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,897.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0987.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 148,078.0826,994.9243.9 %5.02,665.34874.0067.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2347,214.6913,134.7996.2 %5.02,162.36730.7666.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน70,868.2678,900.00-11.3 %0.01,570.621,091.5530.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,085.00252.0099.1 %5.0996.5831,628.00-3,073.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว62,252.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,005.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ86.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,913.381,807.0038.0 %5.0682.81269.8760.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,096.5111,188.0047.0 %5.04,548.812,103.4053.8 %5.0
รวม 851,589 331,127 0.00 % 49,633 52,011 0.00 %