สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,701.02651.0075.9 %5.0464.95203.1356.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,190.695,554.0032.2 %5.046.3892.48-99.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,191.411,865.0041.6 %5.0451.08174.1961.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,078.751,238.0059.8 %5.0692.6332.1895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,725.5911,095.0012.8 %5.01,852.61247.9886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,257.611,430.0066.4 %5.0309.6786.5172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,946.62958.0075.7 %5.0478.1484.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,872.46904.0076.7 %5.0220.6319.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,829.47446.0088.4 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,827.6632.0099.2 %5.0448.5343.7890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,103.58414.0089.9 %5.0226.6243.2080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,710.51278.0092.5 %5.0486.3662.5987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,688.06389.0089.5 %5.0479.0553.7688.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,114.192,984.4158.0 %5.01,244.10663.1046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,192.221.00100.0 %5.01,053.940.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,040.111,135.0062.7 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,873.961,273.0055.7 %5.0541.01411.9023.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,773.732,490.0034.0 %5.0901.811,308.01-45.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,516.863,514.28-39.6 %0.0625.63302.1951.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,071.854,354.1052.0 %5.01,453.27323.6377.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,335.483,123.006.4 %3.0806.73274.5566.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,785.897,910.9832.9 %5.01,434.26283.4180.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,358.513,142.3627.9 %5.01,126.25312.5572.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,585.381,076.0032.1 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,208.61706.0078.0 %5.0768.7064.5791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,027.51833.0072.5 %5.0635.59310.4851.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,378.161,920.8543.1 %5.0825.7585.7789.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,761.662,432.8748.9 %5.01,358.1950,167.50-3,593.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,975.254,468.00-12.4 %0.01,072.95226.1878.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,306.54150.0095.5 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,799.083,224.2544.4 %5.01,244.10404.4467.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,277.76939.0071.4 %5.0483.06206.5557.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,751.433,617.583.6 %1.51,034.92499.2351.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,870.412,265.0041.5 %5.0863.78412.2352.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,728.795,135.00-37.7 %0.0844.76234.5172.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,016.353,523.20-16.8 %0.0609.3150.0791.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,577.681,903.0083.6 %5.0943.27463.0950.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา30,218.5438,505.06-27.4 %0.0863.542,660.19-208.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,828.83755.0073.3 %5.0371.62109.9370.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,298.872,918.9311.5 %5.0692.63352.8049.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,990.08689.0077.0 %5.0578.54411.9028.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,443.324,235.0422.2 %5.01,187.05481.9359.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,538.151,909.0046.0 %5.0901.8155.1793.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,573.502,728.0023.7 %5.0768.70358.5653.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 135,058.079,533.3772.8 %5.01,192.66306.7274.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 231,630.2311,956.8062.2 %5.02,096.11876.5858.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,628.534,451.00-22.7 %0.0305.6067.9877.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ11,280.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ774.38ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,379.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0837.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,922.2714,711.0038.5 %5.0642.05666.88-3.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,297.2716,292.80-279.1 %0.01,796.541,209.8232.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,097.721,328.0057.1 %5.0711.65388.1545.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,724.671,210.0055.6 %5.0540.51177.8767.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,477.997,026.9451.5 %5.03,695.893,994.70-8.1 %0.0
รวม 342,179 205,626 39.91 % 44,566 70,461 -58.10 %