สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,702.13701.0074.1 %5.0667.70121.8181.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,979.7614,894.0025.5 %5.073.96199.86-170.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,211.7611,761.60-89.3 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,677.143,510.004.5 %2.01,009.99254.3274.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,424.122,023.0040.9 %5.0876.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย11,135.6613,150.60-18.1 %0.03,196.83941.6970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,510.682,190.0051.4 %5.0370.0262.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,470.80628.0086.0 %5.0335.1150.5884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,958.451,110.0072.0 %5.0399.89100.1175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,187.761,006.0076.0 %5.0380.0866.8082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,065.00440.0089.2 %5.0544.2587.1784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,094.34523.0087.2 %5.0571.0225.7195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย4,020.86464.0088.5 %5.0344.9824.0993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,065.00490.0087.9 %5.0419.3348.7088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,001.13909.0077.3 %5.0393.2571.9881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,786.56636.0083.2 %5.0263.4346.2482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,065.00735.0081.9 %5.0267.063.2698.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,765.86370.0090.2 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,816.52370.0090.3 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,873.51388.0090.0 %5.0252.7119.0492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,065.00250.0093.8 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,776.02420.0088.9 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,149.2947,951.50-238.9 %0.02,665.86321.6187.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,578.612,900.0078.6 %5.01,525.99747.4151.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,909.4424,669.20-107.1 %0.01,608.02287.6982.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,887.199,466.00-6.5 %0.02,055.872,284.74-11.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,836.331,528.9846.1 %5.0667.70176.4173.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,055.092,527.5050.0 %5.01,371.291,021.9125.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,433.381,650.0062.8 %5.0933.9248.7994.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,282.893,315.20-1.0 %0.0857.86304.0764.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,367.831,742.0060.1 %5.01,257.191,948.40-55.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,055.536,206.49-103.1 %0.0723.73371.2148.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,479.702,580.8052.9 %5.01,770.63520.1670.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,821.213,496.0527.5 %5.01,485.39649.3656.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,295.1414,738.00-77.7 %0.02,493.24172.9093.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,365.602,838.0015.7 %5.0914.901,002.70-9.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,478.7714,301.70-24.6 %0.04,349.05323.0092.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,836.466,820.00-77.8 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,769.71631.0093.5 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,329.86599.0082.0 %5.0838.8420.7997.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,944.341,091.0062.9 %5.0705.73152.0078.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,120.535,121.00-24.3 %0.01,124.08639.0943.1 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,119.4944,734.55-528.3 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,139.70640.0089.6 %5.01,979.80861.6556.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,640.613,220.0011.6 %5.01,009.99456.0054.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,406.4511,187.3639.2 %5.03,301.44184.2294.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,670.142,911.0072.7 %5.0724.75191.9073.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,327.192,906.2032.8 %5.01,162.11616.9346.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,213.332,583.0038.7 %5.01,238.18679.0445.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,864.554,366.1544.5 %5.02,246.03938.4458.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,975.693,947.4020.7 %5.0876.8769.3592.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,743.418,364.0034.4 %5.0503.77318.9036.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย221,700.30111,056.0049.9 %5.02,191.93884.5459.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,487.9653.2998.5 %5.0629.83118.6381.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,017.15308.2796.2 %5.01,117.42311.6072.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,607.211,805.0050.0 %5.0800.81398.6450.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,238.048,883.29-42.4 %0.01,523.42738.7951.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,385.172,042.2014.4 %5.01,371.29483.5364.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,294.256,476.66-50.8 %0.01,276.21372.1070.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,541.803,180.6062.8 %5.01,567.36203.8387.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)68,501.803,068.9995.5 %5.03,267.51616.8181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 467,458.3510,412.8784.6 %5.01,804.481,410.3721.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 181,029.2018,233.5277.5 %5.02,665.211,412.5047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 230,092.2413,084.0556.5 %5.02,691.15954.9864.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 323,955.479,948.0658.5 %5.02,719.43488.2782.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,894.4781,078.00-410.1 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,853.5146,800.00-38.2 %0.01,022.27985.013.6 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย146,441.4728,640.0080.4 %5.01,120.96397.2564.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,747.2630,000.00-31.9 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย32,968.2818,325.0144.4 %5.0817.391,463.40-79.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,766.9610,757.0052.8 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง101,809.098,700.0091.5 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,697.5817,821.54-30.1 %0.02,404.461,453.5039.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,640.302,902.0020.3 %5.01,009.99638.4036.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,185.34732.0077.0 %5.0819.83293.5564.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,669.9711,628.0077.1 %5.06,017.615,668.415.8 %2.5
รวม 1,297,734 741,939 42.83 % 95,479 43,824 54.10 %