สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,973.04515.0082.7 %5.0686.1895.0686.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,343.527,516.0043.7 %5.074.24108.33-45.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,630.802,885.0077.2 %5.081.7842.5348.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,877.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0126.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,715.721,903.0029.9 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,257.271,304.0042.2 %5.0271.2742.3584.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,004.681,451.4063.8 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,432.261.00100.0 %5.01,095.64287.1873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,154.58711.0082.9 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,093.30374.0090.9 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,877.81190.0095.1 %5.0394.9029.4592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,561.88274.0092.3 %5.0552.7644.6591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,021.92274.0093.2 %5.0697.8051.3092.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,103.752,638.0048.3 %5.01,117.04488.2656.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,720.463,447.0027.0 %5.0602.00106.4082.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,696.884,925.37-4.9 %0.01,085.52284.0573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,680.281.00100.0 %5.0907.310.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,747.331,740.0036.7 %5.0667.1761.4590.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,169.951,974.0052.7 %5.01,161.58177.0384.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,364.48687.0079.6 %5.0838.316.2899.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,980.32705.0076.3 %5.0686.18137.5380.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,870.012,469.0049.3 %5.01,522.881,863.84-22.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,064.223,068.00-48.6 %0.0461.7831.9893.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,474.091,385.0069.0 %5.01,256.66272.8678.3 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,842.631,752.9754.4 %5.0895.36122.6586.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,869.977,296.75-88.5 %0.0990.44188.2981.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 64,950.6032,239.0050.4 %5.0462.3870.0084.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 34,888.907,805.0077.6 %5.0413.7388.5078.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,671.110.00100.0 %5.0990.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,178.931,187.0062.7 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,221.00874.0072.9 %5.0876.3497.8588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,026.73449.2085.2 %5.0781.26324.2558.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,984.682,986.0025.1 %5.0933.37143.6584.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,816.0026,661.50-453.6 %0.01,408.791,495.63-6.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,235.194,863.007.1 %3.51,598.952.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,043.471,653.00-58.4 %0.0608.25306.5549.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,209.991.00100.0 %5.01,066.50144.4086.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,660.441,567.6585.3 %5.0781.26292.8462.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,552.693,034.0014.6 %5.0990.44731.0726.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,695.531,531.0058.6 %5.0933.39157.6683.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,118.931,410.0072.5 %5.0819.29306.6862.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,998.61883.0070.6 %5.0573.8824.6295.7 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,664.511,867.0385.3 %5.0340.19428.40-25.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23,912.1723,287.282.6 %1.0878.06340.7461.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,835.19781.0072.5 %5.0629.13238.5662.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,280.921,102.0066.4 %5.0838.31226.6673.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,867.57903.0068.5 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,620.033,766.46-4.0 %0.0990.44292.1170.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,181.331,041.0067.3 %5.0857.32115.9586.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,504.413,418.00-36.5 %0.0544.16475.6812.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 137,480.5714,929.4860.2 %5.02,098.45325.0084.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,439.1713,333.2151.4 %5.02,257.11280.7087.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,163.241,886.8088.3 %5.0238.210.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,289.6715,471.1862.5 %5.0831.98252.7069.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง35,429.148,424.0076.2 %5.01,190.23464.5961.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,532.2810,165.73-55.6 %0.01,999.551,892.805.3 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,187.361,537.0051.8 %5.0857.32305.0364.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,819.94690.0075.5 %5.0667.16376.3743.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,441.508,938.0078.9 %5.03,759.984,055.51-7.9 %0.0
รวม 537,882 248,173 53.86 % 49,578 18,706 62.27 %