สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,893.741.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์9,810.981.00100.0 %5.070.360.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,337.7212,150.03-7.2 %0.064.1451.1020.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,181.0113,612.00-162.7 %0.01,355.93236.0382.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,598.791,890.0047.5 %5.0805.3924.2897.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์70,257.4732,725.1553.4 %5.04,418.432,038.7653.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,399.162,433.3128.4 %5.0709.86682.163.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,085.372,387.3122.6 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,030.00897.0070.4 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,668.80689.0074.2 %5.0329.68228.0030.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,668.67615.0077.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,578.702,660.0041.9 %5.01,103.331,274.45-15.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,942.481,561.0046.9 %5.0786.28122.8284.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,615.811,410.0061.0 %5.0824.41274.3766.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,133.105,588.698.9 %4.01,859.491,868.73-0.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,678.613,365.0440.7 %5.02,058.063,125.02-51.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,089.034,259.52-37.9 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,074.573,933.9822.5 %5.01,470.951,301.8911.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,955.666,496.29-9.1 %0.01,166.70751.3335.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,986.1920,383.00-85.5 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,899.587,638.823.3 %1.52,024.44779.9561.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,085.238,913.0089.5 %5.04,619.90207.2995.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,009.902,064.0048.5 %5.0900.47469.0447.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,927.791.00100.0 %5.03,824.370.95100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,253.041,381.0067.5 %5.01,071.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,448.46764.0077.8 %5.0791.55208.1473.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,878.323,670.485.4 %2.5976.54159.0383.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,472.9837,747.00-345.5 %0.01,680.132,571.32-53.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,139.067,419.0038.9 %5.04,207.95251.0294.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,849.208,562.00-9.1 %0.02,383.721,444.8539.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,451.0713,466.56-80.7 %0.01,302.32168.1187.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,260.451,818.0057.3 %5.01,071.601,049.542.1 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,003.462,013.0049.7 %5.0995.54484.5051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,683.403,098.0015.9 %5.013,139.68345.1297.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,851.293,948.0018.6 %5.01,223.75627.9448.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,009.624,998.0016.8 %5.01,033.59261.7674.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,407.7013,381.7352.9 %5.0538.60470.2312.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์330,449.4127,799.0291.6 %5.0843.72840.320.4 %0.5
รจก.นครสวรรค์ 76,341.1678,454.00-2.8 %0.01,410.40664.9052.9 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 10,924.2019,480.00-78.3 %0.0554.72609.83-9.9 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,221.414,388.70-97.6 %0.0344.372.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,076.640.00100.0 %5.0337.100.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,975.212,815.0029.2 %5.0900.47197.7378.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,478.7120,658.0027.5 %5.01,814.02310.6382.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,263.762,242.0031.3 %5.01,026.46309.0669.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,454.488,148.78-49.4 %0.01,432.92503.4864.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,729.412,493.6247.3 %5.01,337.83406.0569.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,709.103,363.059.3 %4.5824.40297.5263.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์25,655.524,624.0082.0 %5.01,201.01204.6583.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 114,777.1630,726.42-107.9 %0.01,337.66443.0566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 218,466.9014,754.9320.1 %5.01,295.47454.3364.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 329,531.9116,379.0344.5 %5.01,696.57850.2349.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์45,917.1213,693.6170.2 %5.03,853.84238.5593.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,113.256,769.804.8 %2.0284.03253.5710.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์105,604.89119,613.00-13.3 %0.01,874.57635.2666.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,318.111.00100.0 %5.01,050.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์131,366.5095,750.9927.1 %5.01,066.86656.7338.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์23,109.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0863.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์52,240.6240,728.4222.0 %5.0865.45639.5326.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,780.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0817.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,711.2225,555.46-101.0 %0.02,222.452,366.14-6.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,703.0316,578.5715.9 %5.04,157.30463.3488.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 35,633.651.00100.0 %5.01,224.700.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,358.731,450.0056.8 %5.01,178.27135.2088.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์95,848.9291,794.004.2 %2.01,957.030.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,346.013,738.0014.0 %5.0995.55779.0021.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,082.911,969.0036.1 %5.0615.23616.74-0.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์34,180.1245,045.00-31.8 %0.04,623.942,871.4637.9 %5.0
รวม 1,505,020 936,956 37.74 % 103,073 37,728 63.40 %