สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,662.24846.0068.2 %5.0471.84179.1662.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,068.934,444.39-9.2 %0.0623.97134.8478.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,537.281,760.0050.2 %5.0681.03150.6977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,145.8314,402.004.9 %2.02,356.991,081.0454.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,473.05700.0084.4 %5.0226.1025.1588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,897.39472.0087.9 %5.0274.1728.1789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,322.63821.0087.0 %5.0221.5118.8391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,332.38458.0091.4 %5.0178.4922.6287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,466.77563.0087.4 %5.0235.0259.8874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,190.74524.0087.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,265.55727.0083.0 %5.0524.0921.0596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,968.28759.0080.9 %5.0346.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,907.026,615.67-34.8 %0.01,080.35483.1755.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,995.493,856.0044.9 %5.0985.27837.3115.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,190.81912.0071.4 %5.0680.99546.0719.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,367.401,511.0065.4 %5.0680.99216.8968.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,280.982,232.0069.3 %5.01,869.972,660.00-42.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,254.244,625.0612.0 %5.0571.93653.73-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,405.944,112.0723.9 %5.01,479.68255.9182.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,992.193,939.7550.7 %5.0840.8680.7390.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,187.8811,483.00-12.7 %0.01,531.0443.9497.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,010.184,207.8030.0 %5.0814.62974.29-19.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,759.931,261.0066.5 %5.0729.87118.1383.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,100.741,223.0070.2 %5.0585.94353.1739.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,517.353,606.40-2.5 %0.0795.08189.5676.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,872.194,560.0053.8 %5.01,427.721,711.77-19.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,441.744,960.008.9 %4.01,099.37439.3960.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,237.812,278.0046.2 %5.0852.16313.9363.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,249.3010,725.30-4.6 %0.01,836.7643.0097.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,620.252,137.0081.6 %5.0700.03258.0863.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,058.882,237.0044.9 %5.0890.19263.0570.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,617.011,984.0057.0 %5.0776.09396.1549.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,525.282,358.0047.9 %5.0768.18288.0962.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,551.452,200.0038.1 %5.0566.9244.2392.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,327.702,200.0080.6 %5.01,036.44213.7579.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี28,343.7230,739.22-8.5 %0.0663.66535.3419.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,606.37779.0078.4 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,599.441,304.0063.8 %5.0624.56206.2367.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,112.981,514.0089.3 %5.04,902.56310.6593.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,569.184,387.1221.2 %5.0833.14456.1045.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,978.382,793.0060.0 %5.0795.11197.0175.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,812.63304.7295.5 %5.01,289.53250.0080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 143,189.6315,636.4163.8 %5.0928.49596.4635.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,920.2416,080.00-47.2 %0.01,597.2911,174.19-599.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,434.096,059.35-11.5 %0.0311.4748.9084.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี62,399.9270,144.00-12.4 %0.01,224.93507.4258.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,837.2339,228.10-6.5 %0.0838.851,898.17-126.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,112.198,247.3054.5 %5.0701.69633.949.7 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,908.9420,010.39-101.9 %0.01,766.321,307.1926.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,688.582,605.0044.4 %5.0883.17596.2332.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,631.991,020.0061.2 %5.0452.82276.2939.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,085.6711,776.0034.9 %5.04,377.66684.2584.4 %5.0
รวม 486,034 344,328 29.16 % 51,666 32,786 36.54 %